aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Sexagesima | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de zomer, 14 juli 2013
Lucas 10,25-37
Vertaling
LUKAS 10, 25-37

25En zie een wetsgeleerde stond op om hen op de proef te stellen en zei:
Meester wat moet ik doen om het leven van de Eeuwige te beërven?
26Hij antwoordde hem:
wat staat er geschreven in het onderricht? Hoe leest u?
27Hij antwoordde en zei:
Je zult liefhebben de Heer, je God, met hart en ziel,
met al je kracht en met je al je verstand
én je naaste die is als jezelf.
28Hij zei tegen hem:
U hebt juist geantwoord,
doe dat en u zult leven.
29Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zei tegen Jezus:
Maar wie is mijn naaste?

30Toen hervatte Jezus en zei:
Iemand daalde af van Jeruzalem naar Jericho
en viel in handen van rovers.
Die kleedden hem uit,
sloegen hem
en lieten hem half dood achter.
31Toevallig daalde een priester af langs die weg.
Hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij.
32Evenzo kwam ook een Leviet langs die plek.
Hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij.
33Maar een Samaritaan, die op reis was,
kwam langs hem, zag hem en werd diep geraakt.
34Hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden,
goot er olie en wijn op, zette hem op zijn eigen rijdier,
bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem.
35De volgende morgen schudde hij twee dinars uit (zijn beurs)
gaf die aan de herbergier en zei:
zorg voor hem en wat u nog meer nodig hebt
zal ik u vergoeden wanneer ik terug kom.
36Wie van deze drie is naar uw mening de naaste geworden
van hem die in rovershanden gevallen was?
37Hij zei:
Degene die hem barmhartigheid bewees.
Toen zei Jezus zei tegen hem:
Ga heen en doe evenzo.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 4e van de zomer
Laatste wijziging 25 Jun 2013 08:57:36
Reacties:
harrypals: enkele kanttekeningen [2013-06-27 13:01:27]
Een hier en daar gedurfde vertaling (bijv. 'leven van de Eeuwige', 'onderricht', 'je naaste die is als jezelf', 'diep geraakt'), soms ook weer wat archaisch ('beerven', 'barmhartigheid')
— het spel met 'tis': in vss. 25, 30, 31 en 33 staat steeds 'tis' (zonder accent) bij de aanduiding van wetsgeleerde, mens, priester en Samaritaan); als vraagwoord (met accent) in vss. 29 en 36; ik hoor daarin: 'een zekere...', ja, maar: wie ben je? in het Nederlands kan je dat niet in de vertaling direct laten horen, maar je mag het ook niet weglaten, zoals jij in de 1e 4 verzen doet
— het voert te ver om precies na te gaan waar hoofdwerkwoorden en waar participia staan, zou wel interessant zijn om de beweging en dus de kern van het verhaal op het spoor te komen  
— 25: niet 'hen' maar 'hem'
— 26: niet 'antwoordde' maar 'zei'
— 26: 'onderricht' voor 'nomos' ('Thora') kan, maar je verliest dan wel de verbinding met 'nomos' in 'nomikos'
— 27: ik mis 2 x 'holos' (bij 'hart' en 'ziel'); en maakt het uit dat er bij 'hart' 'ex' staat en verder steeds 'en'? (het is eigenaardig dat de LXX 3x 'ex' (in Deut. 6,5), als vertaling voor Hebr. 'be' — dus dat wijst erop dat het niets uitmaakt)
— 27: 'naaste' is een accusativus, dus object van 'liefhebben'; suggestie: 'en ook je naaste — die is als jezelf'
— 29: geen 'Maar'; suggestie: 'En wie is dan mijn naaste?'
— 30: er staat 'mens' — lijkt me wel van belang
— 30: 'sloegen': het Gr. heeft dit in 2-en: 'dienden hem slagen toe'
— 30: er staat ook nog 'apelthon'
— 35: 'dapanan' is 'besteden'
— 35: er staat met nadruk 'ego'
— 36: 'geworden' — heel goed
— 37: ik zou 'doen' weer laten klinken, aansluitend bij de vss. 25, 28 en 37b; suggestie: 'die het gedaan heeft: de verbondenheid met hem'
— 37: er staat met nadruk 'su' (voortbordurend op het nadrukkelijke 'ego' in vs. 35?)

Andere vertalingen: Luc. 10,21-37 [Evangelie] Wat moet ik doen, Luc. 10,21-37 [Evangelie] , Luc. 10,21-37 [Evangelie] , Luc. 10,23-37 [Luthers leesrooster] , Luc. 10,21-37 [Evangelie] , Luc. 10,21-37 [Evangelie] Wat te doen? Wie wordt mijn naaste?

4e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 30,9-14 [OT]
Luc. 10,25-37 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 281; Colofon