aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de zomer, 23 juni 2013
Lucas 8,26-39
Jezus en Legio met zijn demonen
Inleiding
Tegenover Galilea, in het land van de Gerasenen, ontmoet Jezus de man Legio met de vele demonen. De plaats voor demonen blijkt niet in mensen te zijn, veel meer in zwijnen en onder de waterspiegel.
Vertaling
26En zij voeren naar het land der Grasenen,
dat tegenover1 Galilea is.
27Toen hij uitstapte, het land op,
kwam hem een zekere man uit de stad tegemoet,
die demonen (in zich) had
en al de nodige tijd trok hij geen kleren aan
en verbleef niet in een huis
maar in graven.
28Toen hij Jezus zag,
viel hij schreeuwend voor hem neer
en zei met luide stem:
Wat heb ik met jou te maken2 Jezus, zoon van God de allerhoogste?
Ik smeek je, doe me geen pijn3 .
29Want hij beval de onreine geest uit de man te trekken
want vele malen4 had die hem aangegrepen
en (dan) bonden ze hem met kettingen en (voet)boeien vast ter bewaking
maar hij verbrak de banden
en werd (dan) door de demoon de woestijnen5 in gedreven.
30Jezus vroeg hem:
wat is je naam?
Hij zei:
Legioen,
omdat er vele demonen bij hem waren ingetrokken.
31En zij smeekten hem dat hij hun niet zou bevelen de bodemloze put6 in te gaan
32Nu werd daar een kudde met talrijke varkens op die berg gehoed;
zij smeekten hem dat hij hun toestond daarin te trekken.
En hij stond het hun toe.
33Toen trokken de demonen uit de man en namen hun intrek in de varkens
en de kudde haastte zich van de klif af het meer in
en verdronk.
34Toen de hoeders7 zagen wat er gebeurde,
vluchtten zij en vertelden8 erover in stad en land9 .
35Ze trokken er opuit om te zien wat er gebeurd was
en ze kwamen bij Jezus en vonden de man,
uit wie de demonen uitgetrokken waren,
gekleed en goed bij zijn verstand,
bij de voeten van Jezus zitten;
en ze vreesden met grote vreze10
36Zij, die het gezien hadden,
vertelden11 hoe de bezetene was gered.
37En heel de menigte
uit de omgeving van de Gerasenen
verzocht hem van hen weg te trekken
sinds zij door een grote vrees12 bevangen waren.
En hij ging aan boord van het schip en keerde terug.
38De man,
uit wie de demonen uitgetrokken waren,
smeekte hem bij hem te mogen blijven.
Maar hij liet hem heengaan en zei:
39Keer naar uw huis terug en verhaal al wat God u gedaan heeft.
En hij (ver)trok door heel de stad om te verkondigen al wat Jezus hem gedaan had.
Noten
1Antipera komt alleen in dit vers voor. Verder nergens in het NT en LXX.
2letterlijk: Wat (is er tussen) jou en mij
3mishandel me niet
4letterlijk: vele tijden
5wilde/eenzame plaatsen
6Zo letterlijk, vaak is er voor ‘afgrond‘ gekozen, maar daar zit niets van dat bodemloze, dat ongebondene in, dat er in het engelse ‘Abbys’ wel is.
7‘boskontes’, hoeders staat alleen in dit vers en in de parallelle plaatsen bij Mattheus en Marcus
8‘apangngelloo‘, het is nog geen ‘euangngelloo’
9Letterlijk: in de stad en op het land
10Inderdaad: zo staat het ook bij Lucas 2: 9. Totaal staat ‘frobeomai’ in 61 vormen 558 keer in LXX en NT: de ‘vreze des Heren’. De indicatief aoristus passief 3e persoon mv komt 52 maal voor in LXX en NT, waaronder Lc 2:9.
11opnieuw apanggelloo.
12hier een Grieks znw.
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 1e van de zomer
Laatste wijziging 5 Nov 2020 11:50:38
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 8,26-39 [Evangelie] De genezing van een bezetene, Luc. 8,26-39 [Evangelie] strijd om menswording, Luc. 8,26-39 [Evangelie] , Luc. 8,26-39 [Evangelie]

1e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 65,1-9 [OT]
Luc. 8,26-39 [Evangelie]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 4 online; Bezoekers : vandaag: 354; Colofon