aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e na Trinitatis, 16 juni 2013
Hooglied 5,1-8
Vertaling
1[hij:]
Ik1 ben naar mijn tuin gekomen, mijn zuster, bruid,
ik heb mijn mirre met mijn balsem vergaard,
mijn honingraat2 met mijn honing gegeten,
mijn wijn gedronken en mijn melk.
Eet, vrienden,3
drink en word dronken, geliefden.4

2[zij:]
Ik was in slaap, maar mijn hart was wakker.
Hoor, mijn liefste klopt aan:
Doe voor me open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn volmaakte,
want mijn hoofd is bedekt met dauw,
mijn lokken zijn bedekt met nachtdruppels!
3Ik heb mijn onderkleed uitgetrokken,
moet5 ik het soms [weer] aantrekken?
Ik heb mijn voeten gewassen, moet ik ze soms [weer] vuil maken?
4Mijn liefste stak zijn hand door6 de opening7 [van8 de deur]
en mijn binnenste9 raakte in onrust vanwege hem.
5Ik stond op om open te doen voor mijn liefste
en mijn handen dropen van mirre, en mijn vingers van vloeiende mirre,
op de handgreep van de grendel.
6Ik deed open voor mijn liefste,
maar mijn liefste had zich afgewend, was voorbijgegaan10 .
Ik bestierf11 het vanwege12 zijn afwenden.
Ik zocht hem, maar ik vond hem niet,
ik riep hem, maar hij antwoordde mij niet.
7Mij vonden de wachters, die in de stad rondgaan; ze sloegen mij, ze verwondden mij,
ze pakten13 mijn omslagdoek van mij af,
de wachters van de muren.
8Ik bezweer je, dochters van Jeruzalem,
als jullie mijn liefste vinden,
wat zullen jullie hem vertellen?
Dat ik ziek ben van liefde!
Noten
1Niet ‘Hier ben ik’ (NBV); dan zou het Hebreeuws eerder hinneni luiden (vgl. 1 Sam. 3,5).
2mijn honingraat: de NBV vertaalt ‘uit mijn honingraat’; lett.: ‘mijn honingraat met mijn honing’.
3vrienden: de explicitatie ‘vriend en vriendin’ van de NBV lijkt niet terecht.
4geliefden: Hebr. dodiem. De NBV vertaalt ‘en word dronken van liefde!’ Het is de vraag of de Hebreeuwse collocatie deze vertaling toelaat; vgl. 2,5 en 5,8, waar het om een bijvoeglijk naamwoord in plaats van een werkwoord gaat.
5moet … soms [weer]: andere vertalingen zijn mogelijk: alleen een vraagteken, ‘hoe zou?’ of ‘waarom zou?’. Het modale karakter van de zin wordt tot uitdrukking gebracht door de vertaling ‘soms’ (ook ‘dan’ zou mogelijk geweest zijn). Bij zo’n snelle opeenvolging van handelingen gebruikt het Nederlands graag ‘weer’ of ‘opnieuw’. Dit geldt ook voor het laatste versdeel.
6door: lett. ‘uit’ (Hebr. min), wat beeldend weergeeft dat de vrouwelijke actant, die zich binnen bevindt, de hand door de opening in de deur van buiten naar binnen ziet komen. Het Duits kan dit duidelijk maken met herein.
7In de NBV is dit woord ten onrechte onvertaald gebleven. (Maar zie de volgende noot, over de toevoeging ‘van de deur’.)
8van de deur: expliciterende toevoeging waarmee ongewenste connotaties worden vermeden. Deze opening fungeerde als sleutelgat.
9mijn binnenste raakte in onrust: Lett. ‘mijn ingewanden werden onrustig.’ Ook in Jes. 16,11; Jer. 31,20 (vgl. Jer. 4,19) komt deze collocatie voor, die overigens zelfs in de Statenvertaling niet concordant wordt vertaald. Soms heeft het Hebreeuwse woord een letterlijke betekenis (‘ingewanden’, ‘buik’, zoals bv. in Hgl. 5,14, ). Soms heeft het een figuurlijke betekenis, als zetel van de emoties (vgl. de Nederlandse uitdrukking ‘vlinders in zijn/haar buik hebben’). Vgl. ook Ruth 1,11).
De NBV vertaalt, ietwat bloedeloos: ‘een siddering trok door mij heen.’
10voorbijgegaan: in de betekenis ‘had geen acht geslagen op mij’, vergelijk Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal.
11bestierf: Deze vertaling steunt op Genesis 35,18, waar betseet nafsjah ‘toen haar levenskracht (‘ levensadem, vgl. Gen. 2,7, maar ook: ziel) uit haar wegging’ (vert. SHA) wordt geëxpliciteerd als ‘ze was stervend’ (z. de vertaling van de Societas Hebraica Amstelodamensis). Vergelijk nog Ps. 146,4 (met roeach).
De NBV vertaalt ‘Een duizeling beving mij’, wat de kracht van de Hebreeuwse uitdrukking, die duidt op zich doodschrikken, onvoldoende recht doet.
In dit en het volgende vers rijmen jatsa (lett. ‘uitgaan’) en matsa (‘vinden’) op elkaar.
12vanwege zijn afwenden: het is lastig deze infinitivus-constructie van dibber letterlijk te vertalen. Bovendien zou be ook met ‘toen (hij zich afwendde)’ vertaald kunnen worden.
13Of: zij tilden mijn omslagdoek op / zij deden mijn omslagdoek omhoog (contra HALOT i.v. nasa 18).
Afdrukken | vertaling door L vd Bogaard | bij 3e na Trinitatis
Laatste wijziging 1 May 2013 13:29:59
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Hgl. 5,1-8 [OT] , Hgl. 5,1-8 [OT] , Hgl. 5,2-8 [OT-alt] , Hgl. 5,1-8 [OT]

3e na Trinitatis - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 7,36-50 [Evangelie]
Hgl. 4,16-16 [OT]
Hgl. 5,1-8 [OT]
Luc. 8,1-3 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2033; Colofon