aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van Pasen, 21 april 2013
1 Korintiërs 15,20-28
God alles in allen
Inleiding
"Het belang van de opstanding is dat mensen anders maar raak zouden leven" (Roukema)
Vertaling
20Maar1 nu Christus2 is opgewekt uit de doden,
als eersteling3 der ontslapenen.
21Aangezien immers door een mens: de dood,4
zo ook door een mens: opstanding der doden.5
22Zoals immers in Adam allen sterven,6
zo ook zullen in Christus allen levend gemaakt worden.7
23Maar ieder in de eigen rangorde8 :
als eersteling Christus, vervolgens die van Christus
bij zijn komst.9
24Daarna het einde:10
wanneer hij het koningschap overgeeft aan God en Vader,
wanneer hij heeft vernietigd11 alle hiërarchie12
en alle macht13 en kracht14 .
25Hij moet immers koning zijn
totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd15 .
26De laatste vijand die wordt vernietigd,16 is de dood.
27Alles immers heeft hij onderworpen aan zijn voeten17 .
Wanneer hij dan zegt18 dat alles is onderworpen,
is blijkbaar hij uitgezonderd,
die alles aan hem heeft onderworpen.19
28Wanneer dan alles aan hem onderworpen is,
zal ook hij, de zoon zich onderwerpen20
aan hem die alles aan hem heeft onderworpen,
opdat het zal zijn: God alles in allen!21
Noten
1zie voor heel hoofdstuk 15 ook Roukema: Paulus’ verhandeling over de opstanding, in: Interpretatie jrg21-2. “Paulus zit op de grenzen van wat hij onder woorden kan brengen” in Bouhuis/Deurloo: Dichter bij Paulus
2“werkelijk” voegt NBV zonder reden toe
3aparchè — degene die aan het hoofd van de volgelingen staat
4de dood niet als natuurverschijnsel, maar als vijandige macht, dus overwinbaar
5korte staccato zinnen in het Grieks
6herhaald en uitgewerkt in 45-49; cf. ook Rom5
7ook alle mensen (zoals bij Adam) of alleen degenen die in Jezus geloofden? (Roukema) Cf. Pop in PNT: alle Adamieten tegenover allen die van Christus zijn
8of opstelling; tagma — oorspr. militaire term, alleen hier in NT. Zie ook Tomson: Als dit uit de hemel is… over Joods-christelijke apocalyptiek pag302vv
9parousia — “zijn intocht als koning” vert. Brouwer. “in zijn toekomst” SV. “wanneer hij komt NBV
10telos — gebruikt als tegendeel van archè
11katargeoo aor.coj. – krachteloos maken
12archè
13exousia
14dunamis
15Ps110:1
16katargeoo
17Ps8:7
18eipei, aor.conj. als citaat: “alles is onderworpen” of (Pop) als futurum exactum: wanneer hij gezegd zal hebben
19upotassoo
20upotassoo – voegen naar de orde
21universalistisch vooruitzicht in een apocalyptische strijd (Roukema)
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 4e van Pasen
Laatste wijziging 29 Mar 2013 11:32:45
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kor. 15,12-20 [Epistel] , 1Kor. 15,12-20 [Epistel]

4e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Num. 27,12-23 [OT]
1Kor. 15,20-28 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2067; Colofon