aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Pasen, 31 maart 2013
Handelingen 13,16-33
Apostolische verkondiging
Inleiding
De apostelen leggen in hun verkondiging van Jezus altijd de verbinding met de vaderen, met de tora en de profeten.
Vertaling
16Paulus, die opstond
en een teken met zij hand gaf,
sprak:
Jullie, IsraГ«litische mannen en die de God eert, luistert!
17De God van dit volk heeft onze vaders uitverkoren
en het volk fors gemaakt in Egypte
en  met een forse arm heeft hij hen uit haar uitgeleid,
18en gedurende zo'n veertig jaren
heeft hij hen verdragen in de woestijn
19en hij heeft zeven volken in het land Kanaän nietig gemaakt
en hun land ten erfenis gegeven
20gedurende zo'n vierhonderd en vijftig jaren.
en daarna heeft hij richters gegeven
tot op SamuГ«l, de profeet.
21Zelfs toen zij daarna een koning hebben gevraagd
heeft de God hen gegeven Saul, de zoon van Kis,
een man uit de stam van Benjamin,
veertig jaren lang,
22ook toen hij hГ©m liet vallen
verhief hij voor David tot een koning
van wie hij ook sprak als getuigenis:
Ik heb gevonden David, die van IsaГЇ,1
een man naar mijn hart
die zal voldoen alles wat ik wil.
23Uit diens zaad heeft de God volgens de belofte
voortgebracht  aan IsraГ«l de verlosser Jezus,
24nadat Johannes van diens intocht heeft afgekondigd voor zijn aangezicht2
een doop van bekering
aan heel het volk IsraГ«l.
25Toen Johannes zijn missie had vervuld,
zei hij:3
Wie onderstelt u dat ik ben?
Ik ben die niet,
maar ziet,
na mij komt hij,
van wie ik niet waardig ben
de schoen van zijn voeten los te maken.
26Mannen broeders, zonen van Abrahams geslacht
en die van jullie de God eert,
tot ons is het woord van deze verlossing gezonden.
27Want de inwoners te Jeruzalem en hun leiders,
die deze niet erkend hebben
hebben ook de stemmen van de profeten
die elke sabbat worden gelezen,
oordelende, vervuld,
28ook toen geen enkele reden voor doodstraf was gevonden
hebben zij Pilatus gevraagd hem te doden.
29En toen zij hadden voltrokken alles wat over hem is geschreven,
namen ze hem van het hout en legden ze hem in een graf .
30Maar de God wekte hem op uit de doden,
31welke verscheen gedurende vele dagen
aan hen die met hem mede waren opgegaan
van Galilea naar Jeruzalem,
dezen nu zijn zijn getuigen voor het volk.
32en wij brengen jullie het goede nieuws
van de belofte die aan de vaderen is geschied,
33dat de God die heeft vervuld aan hun kinderen,
aan ons, hij heeft doen verrijzen Jezus
zoals ook in de tweede psalm geschreven is:
Mijn zoon ben jij,
ik heb je vandaag verwekt.
34en dat hij hem uit de doden heeft doen verrijzen
zodat hij niet weer tot ontbinding zal terugkeren
heeft hij aldus gezegd:
Ik zal jullie geven het betrouwbare heilige van David4
35Daarom zegt hij ook ergens anders:
Ik zal uw heilige geen ontbinding te zien geven.
36Want David, die volgens Gods raad zijn eigen generatie heeft gediend
is ontslapen
en hij is bij zijn vaderen gelegd
en hij heeft ontbinding gezien.
37Maar hem die de God heeft opgewekt,
heeft geen ontbinding gezien.
38Zo moet u nu bekend zijn, mannen broeders,
dat door deze aan jullie vergeving van zonden wordt verkondigd,
en van alles, waarvan u door de wet niet gerechtvaardigd kunt worden,
39wordt in deze, ieder die gelooft, gerechtvaardigd.5
40Kijkt daarom uit,
dat jullie niet zal overkomen,
wat door de profeten gezegd is:
41Ziet, jullie arroganten,
en verwondert u en verdwijnt,
want ik doe een daad in jullie dagen,
een daad die jullie niet zouden geloven,
als iemand die jullie zou uiteenzetten.
Noten
1Cf. 1Sam. 13:14, Ps. 89:21, Jes. 44:28
2Mal. 3:1
3Cf. Joh. 1:20, Mar. 1:7
4aan David verbonden
5бјђОЅ П„ОїПЌП„бїі| herinnert aan in u, de belofte aan Abraham, de rest van dit vers verwijst mogelijk naar Hab. 2:4. De merkwaardige formulering heeft duidelijk geen grammaticaal object van het deelwoord geloven
Afdrukken | vertaling door Gerda | bij Pasen
Laatste wijziging 26 Jan 2021 19:02:08
NB: Conversie van Windows-1251 naar UTF-8.
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 52,9-11 [OT]
2sam. 22,1-20 [OT-alt]
Hand. 13,16-33 [NT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1256; Colofon