aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Pasen, 31 maart 2013
2 Samuël 22,1-20
Inleiding
Vertaling: Joop Zuur
Vertaling
1 En David sprak tot JHWH de woorden van dit lied
op de dag dat JHWH hem weg rukte uit de hand van al zijn vijanden
uit de hand van Saul.
2 Hij zei:
JHWH is mijn steenrots en mijn bergvesting,
ik kom door hem in veiligheid
3mijn god, mijn rots, ik zoek toevlucht bij hem.
mijn schild en de hoorn1 van mijn bevrijding, mijn veilige hoogte
mijn toevlucht, mijn bevrijder.
Van het geweld bevrijdt gij mij.
4Geprezen zij hij! Ik roep tot JHWH
en van mijn vijanden word ik bevrijd.
5Want mij omgaven brandingen van de dood
stortbeken van vernietiging overweldigden mij.
6Strikken van het dodenrijk omringden mij
mij kwamen tegemoet banden van de dood.
7In mijn benauwdheid riep ik tot JHWH
tot mijn god riep ik.
Hij hoorde vanuit zijn troonzaal mijn stem
mijn noodkreet bereikte zijn oren.
8De aarde schokte en beefde.
De fundamenten van de hemel sidderden, schokten,
want hij ontstak in toorn.
9Omhoog steeg de rook uit zijn neus
Er kwam een verterend vuur uit zijn mond
kolen werden er gloeiend door aangestoken.
10Hij boog de hemel en daalde neer
donkere wolken onder zijn voeten.
11Rijdend2 op een cherub vloog hij
en hij liet zich zien op vleugels van de wind.
12Hij plaatste diepe duisternis rondom zich als beschutting,3
duisternis van water, dichte donkere wolken.
13Door de heldere glans tegenover hem
begonnen vurige kolen te gloeien.
14Vanuit de hemel liet JHWH het donderen
Eljon4 verhief zijn stem.
15Hij zond pijlen en verspreidde hen5
hij bliksemde en stichtte verwarring.
16Zichtbaar werden de begrenzingen van de zee
onthuld werden de fundamenten van de wereld
doordat JHWH tekeer ging6
door de adem die als een storm uit zijn neus blies.
17Hij reikte van omhoog en greep mij
hij trok mij omhoog vanuit vele wateren
18hij ontrukte mij aan mijn krachtige vijand
aan mijn haters
ja, ze waren sterker dan ik.
19Ze stonden tegenover mij op de dag van mijn ondergang
maar JHWH werd7 mij tot steun.
20Hij deed mij uitgaan in de ruimte
hij rukte mij los, want hij had welgevallen in mij.
Noten
1 Het Hebreeuws gebruikt hier hoorn figuurlijk als een symbool van kracht ontleend aan de gehoornde dieren
2 Letterlijk staat er: Hij nam plaats op een cherub en hij vloog
3 Dezelfde beschutting, afscherming wordt gebouwd op het Loofhuttenfeest
4 Vanwege de onzekere vertaling laat ik deze naam onvertaald. Gangbaar is de vertaling Allerhoogste. BR: der Hohe. NB: de Hoogste
5 Hen: De vijanden uit de verzen 1, 4 en 18
6 גערה wordt zowel vertaald met dreigen als met schelden. Het Hebreeuws komt het dichtst bij bulderen, razen etc.
7 Of: was
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Pasen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:54:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 52,9-11 [OT]
2sam. 22,1-20 [OT-alt]
Hand. 13,16-33 [NT-alt]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1034; Colofon