aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van de 40 dagen, 17 maart 2013
2 Samuël 15,1-12
Vertaling
1Het gebeurde daarna
dat Absalom zich een wagen en paarden verschafte
en vijftig mannen die voor hem uit liepen.
2Absalom was gewoon 's morgens vroeg op te zijn
en aan de kant van de weg door de poort te gaan staan.
Het gebeurde [dan] zo:
iedereen die een twistzaak had
waarmee hij tot de koning ging om een oordeel,
hem riep Absalom tot zich en zei:
Vanwaar, uit welke stad bent u?
Als deze dan zei:
Uit die en die van de stammen van Israël is uw knecht —
3dan zei Absalom tot hem:
Zie, uw woorden zijn goed en wijs
maar u vindt geen gehoor van de kant van de koning.
4En Absalom zei:
Zou iemand1 mij maar aanstellen tot rechter in het land!
Dan zou iedereen tot mij komen
die een twistzaak heeft en een rechtsgeding
en ik zou hem gerechtigheid doen!
5Ook gebeurde het
als iemand naderde om voor hem te buigen
dan strekte hij zijn hand uit en greep hem en kuste2 hem.
6Absalom deed op deze manier met allen van Israël
die voor een oordeel naar de koning kwamen;
zo manipuleerde3 Absalom het hart van de mannen van Israël.
7Het gebeurde na verloop van vier4 jaren
dat Absalom tot de koning zei:
Laat ik toch mogen gaan,
om in Hebron de gelofte in te lossen
die ik aan JHWH heb gedaan;
8want uw knecht heeft een gelofte gedaan
toen ik in Gesur in Aram verbleef:
Als JHWH mij inderdaad laat terugkeren naar Jeruzalem
dan zal ik de JHWH dienen.
9De koning zei:
Ga in vrede.
En hij stond op en ging naar Hebron.
10Absalom zond verspieders onder alle stammen van Israël
en zei [tot hen]:
Zodra jullie het geluid van de sjofar horen
Moeten5 jullie zeggen:
Absalom is koning geworden in Hebron!
11Met Absalom waren tweehonderd man meegegaan uit Jeruzalem
uitgenodigd,
[op weg]gegaan in argeloosheid.
Zij wisten niets van de hele zaak.
12Ook zond Absalom om6   Achitofel, de Giloniet, de raadsman van David
uit zijn stad, uit Gilo
terwijl hijzelf slachtoffers7 bracht.
De samenzwering werd krachtig
en het volk kwam en het werden er velen rond Absalom.
=
Noten
1Lett. 'wie zal mij toch aanstellen tot rechter?' dus een retorische vraag met als antwoord 'niemand' en eerder op te vatten als wens.  Vgl. Gesenius: 151a, bijv. 2 Sam. 23:15.
2Aan het slot van het vorige hoofdstuk, 14:33, kust David Absalom als bezegeling van een jarenlang proces van verzoening; sterk contrast met Absalom die een kus eenvoudig inzet voor het winnen van aanhangers.
3Wellicht verbazingwekkende vertaling, want lett. 'stal het hart van'; toch is dit m.i. geen goede vertaling! Vgl. de enige parallel Gen. 31:20 waar Jakob 'het hart van Laban steelt' namelijk hem bedriegt en misleidt; de Hebreeuwse uitdrukking is negatief: bedrog en manipulatie. Weliswaar zal onze 'hartendief' van deze teksten afgeleid zijn, maar de uitdrukking kreeg in het Nederlands een positieve connotatie: een schattig kind of huisdier 'steelt je hart'. NBV 'palmde in' is inhoudelijk correct maar ik wil wel graag het 'hart' handhaven. Wie toch de letterlijke vertaling wil handhaven is verplicht, dit in een voetnoot aan te geven.
4Tekst: 'veertig jaren'. Bijna alle vertalingen corrigeren tot vier, vanwege de logica van het verhaal: niemand kan veertig jaar een veelbelovende jongeling blijven. Theologisch kun je wel denken aan de connotaties bij veertig: periode van voorbereiding.
5Het is een opdracht, dat vraagt om een modaliteitswerkwoord.
6Ik weet eigenlijk niet of 'zenden om' (to send for) goed Nederlands is (in Zeeland zeker wel!) maar het is wel duidelijk en iets wordt snel omslachtig: stuurde [mensen] om Achitofell [te gaan halen].
7Lett. 'slachtoffers slachten', maar dat is lelijk Nederlands. Het woord slachtoffer is problematisch: het wordt zo weinig in letterlijke betekenis gebruikt dat het gauw misverstanden oproept, alsof hij een bloedbad aanricht, vandaar het qua spelling niet juiste gedachtestreepje.
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij 5e van de 40 dagen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:54:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 2sam. 15,1-12 [OT-alt]

5e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 58,7-10 [OT]
2sam. 15,1-12 [OT-alt]
1Petr. 2,1-3 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 547; Colofon