aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Septuagesima | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van Epifanie, 27 januari 2013
1 Korintiërs 12,12-27
Inleiding
De ledematen van het lichaam van Christus.
Vertaling
12Want zoals het lichaam één is
en veel leden heeft,
en al de leden van het lichaam,
hoe veel ook,
één lichaam zijn,
zo ook Christus,
13immers door één Geest
zijn wij allen tot één lichaam gedoopt,
hetzij Joden, hetzij Grieken,
hetzij slaven, hetzij vrijen,
en allen werden wij met één geest gedrenkt.
14Want ook het lichaam is niet één lid,
maar velen.
15Al zei1 de voet:
omdat ik niet de hand ben, ben ik niet van het lichaam2 ,
is hij daarom niet (lid) van het lichaam3 ?
16en al zei het oor:
omdat ik niet het oog ben, ben ik niet van het lichaam,
is het daarom niet (lid) van het lichaam?
17Als het hele lichaam oog was,
waar is het gehoor?
was het één en al4 oor,
waar is de reuk?
18Nu echter zette God de leden,
elk op zichzelf aan het lichaam,
zoals hij het wilde5 .
19Indien zij allen één lid waren,
waar is het lichaam?
20Nu zijn er wel vele leden,
doch slechts één lichaam.
21Het oog kan niet zeggen tot de hand:
ik heb jou niet nodig6
Of weer7 het hoofd tot de voeten:
ik heb jullie niet nodig.
22Maar veel meer zijn8 de schijnbaar9 zwakste leden van het lichaam noodzakelijk.
23En die waarvan wij denken dat ze het minder eerbare10 van het lichaam zijn,
omkleden wij met overvloedige eer,
en onze minder sierlijke hebben overvloediger versiering,
24onze sierlijke leden hebben dat niet nodig.
Maar God stelde het lichaam zo samen, dat hij overvloedige eer gaf aan hetgeen dat daar gebrek aan heeft,
25opdat er geen verdeeldheid in het lichaam is,
maar de leden
op gelijke manier11 voor elkaar zorgen.
26En als één lid lijdt, lijden alle leden mee;
als één lid verheerlijkt wordt,
verheugen alle leden zich mee.
27Welnu, jullie zijn het lichaam van Christus,
en (als) leden een deel ervan12 .
Noten
1Ik volg hier de Lutherse vertaling, veel vertalingen gebruiken de aoristus conjuctvus zo: ‘zou zeggen’. In het Nederlands kan dat zowel met ´zou zeggen´  als met ´zei´ vertaald worden. Dat is dus een kwestie van smaak.
2Veel vertalingen: ‘(be)hoor ik niet tot/bij het lichaam’.
3Alternatieve vertaling: maakt hij daarom geen deel uit van het lichaam?
4Hier volg ik de Leidsche vertaling voor het Griekse ‘holon’.
5Alternatieve, vloeiender vertaling voor het hele vers: Maar nu heeft God de leden één voor één, zoals hij het wilde, in het lichaam geplaatst.
6Eigenlijk staat er de accusatief van een zelfstanding naamwoord. De SVV vertaalt: van node.
7Zo letterlijk, soms wordt met ‘ook’ vertaald. Mooi is de Naardense Bijbel: ‘op zijn beurt’.
8‘huparcho’: zijn/bestaan.
9Er staat een voltooid deelwoord van het ww. ‘Dokeo’: denken/dunken/schijnen’. Zie ook het volgende vers.
10Letterlijk vertaald: ‘Die wij denken minder eerbaar te zijn’. ‘minder eerbaar’ misschien zelfs vertalen als: ‘zonder eer’ , wat de letterlijke vertaling van ‘atimos’ is.
11Hoe het ‘auto’ hier te vertalen? De vertaling is mijn keuze. NBG: gelijkelijk; W95: eensgezind; Naardense Bijbel: eendrachtig; SVV: gelijke zorg. Slaat het ‘auto’ (enkelvoud) hier hier op de leden (meervoud) of is ze betrokken op het ww ‘merimnaoo' zorgen voor/betrokken op. Mijn keuze is op het werkwoord, daarom: op gelijke manier zorgen. Alternatieve mogelijkheid: wederzijds.
12Mooi in de NB: samen zijt ge: lichaam van Christus, en ieder ten dele: leden ervan
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 3e van Epifanie
Laatste wijziging 20 Jan 2013 10:21:02
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kor. 12,12-27 [Epistel] , 1Kor. 12,27-31 [Epistel] , 1Kor. 12,12-27 [Epistel] , 1Kor. 12,27-31 [Epistel] Het lichaam van Christus en de verdeling van gaven en taken

3e van Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 61,1-9 [OT]
1Kor. 12,12-27 [Epistel]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 283; Colofon