aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Judica | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e zondag na Epifanie, 28 januari 2007
Ester 3,1-15
Haman versus Mordechai
Inleiding
Haman de Agagiet wordt verhoogd, maar Mordechai de Benjaminiet weigert hem te eren
Vertaling
1Na deze gebeurtenissen had koning Ahasveros
Haman, de zoon van Hammedata, de Agagiet,
grootgemaakt en hem [in rang] verheven.
Hij plaatste zijn troon hoger
dan die van alle vorsten die bij hem waren.
2Alle dienaren van de koning in de koningspoort
knielden neer en bogen voor Haman;
want zo had de koning aangaande hem geboden.
Maar Mordechai knielde niet neer en boog niet.
3De dienaren van de koning in de koningspoort
zeiden tot Mordechai:
hoe zit dat,
dat jij het gebod van de koning overtreedt?
4Het gebeurde
toen zij dit dag aan dag tot hem zeiden
en hij niet naar hen luisterde,
dat zij het aan Haman bekend maakten,
om te zien of de woorden van Mordechai standhielden.
Want hij had hun bekend gemaakt dat hij een Jood was.
5Toen zag Haman1
dat Mordechai niet neerknielde en niet voor hem boog.
En Haman werd vervuld van woede.
6Maar het was te min in zijn ogen
om alleen aan Mordechai de hand te slaan,
want zij hadden hem bekend gemaakt
van welk volk Mordechai was.
Daarom trachtte Haman
alle Joden in het hele rijk van Ahasveros,
het volk van Mordechai, te verdelgen.
7In de eerste maand, de maand Nisan,
in het twaalfde jaar van koning Ahasveros
wierp men het Pur — dat is het lot — voor de ogen van Haman,
over alle dagen en over alle maanden
tot en met de twaalfde, de maand adar.

8Toen zei Haman tot koning Ahasveros:
Er is één2 volk verstrooid en afgezonderd
onder de volken in alle gewesten van uw koninkrijk.
Hun wetten verschillen van die van alle [andere] volken
en de wetten van de koning voeren zij niet uit.
Het past de koning niet hen hun gang te laten gaan.
9Als het de koning goeddunkt,
laat er geschreven worden dat men hen verdelgt.
Ik zal tienduizend zilverstukken afwegen
en overhandigen aan de ambtenaren
om naar de schatkamers van de koning te brengen.
10De koning deed de zegelring van zijn hand
en gaf die aan Haman,
de zoon van Hammedata, de Agagiet,
die de Joden in het nauw wilde brengen.
11De koning zei tot Haman:
Het zilver zij je geschonken
en het volk
om daarmee te doen wat goed is in je ogen.
12De schrijvers van de koning werden geroepen
in de eerste maand, op de dertiende dag daarvan.
Er werd geschreven geheel zoals Haman geboden had
aan de stadhouders van de koning,
aan de landvoogden van gewest tot gewest
en aan de vorsten van volk tot volk;
van gewest tot gewest in zijn schrift
en van volk tot volk in zijn taal.
Geschreven in naam van koning Ahasveros
en verzegeld met de ring van de koning.
13De brieven werden gezonden door de hand van ijlboden
naar alle gewesten van de koning,
om te verdelgen, te doden en uit te roeien
alle Joden van jong tot oud
[ook] kleine kinderen en vrouwen
op één dag, de dertiende van de twaalfde maand
— dat is de maand adar —
en om hun bezit te plunderen.
14Een afschrift van de brief
moest worden uitgevaardigd als wet:
overal, van gewest tot gewest
openbaar aan alle volken,
opdat men klaar zou staan op die dag.
15De ijlboden trokken uit
voortgedreven door het woord van de koning;
en de wet werd uitgevaardigd in de burcht Susan.
De koning en Haman zetten zich neer om te drinken,
maar de stad Susan was in opschudding.
Noten
1De tekst lijkt te suggereren — met enige ironie — dat Haman toen pas zag dat Mordechai niet voor hem knielde.
2Het Hebreeuws gebruikt hier niet het woord goy, maar am, een woord dat speciaal het volk Israël aanduidt.
Afdrukken | vertaling door siebert-hommes | bij 4e zondag na Epifanie
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:55:42
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Est. 3,1-15 [OT-alt]

4e zondag na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Est. 3,1-15 [OT-alt]
Luc. 4,14-32 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 55; Colofon