aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Kerstdag, 25 december 2012
Hebreeën 1,1-12
Mensenzoon voor altijd
Vertaling
1Vele malen en op veel manieren
heeft God vroeger tot de vaderen gesproken
door de profeten,
2nu, aan het einde der dagen, sprak hij tot ons
door de zoon,
die hij had aangesteld tot enig1 erfgenaam
door wie hij ook de wereld2 had gemaakt;
3hij, die de afglans is van de heerlijkheid3
en de afdruk van zijn wezen,
die het Al draagt door zijn krachtig woord,
die de reiniging van zonden heeft volbracht,
heeft plaatsgenomen aan de rechterzijde
van de majesteit in de hoge.
4Zoveel machtiger werd hij dan de engelen
als in onderscheiding van hen de [door hem] geërfde4 naam.
5Tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd:
Mijn zoon ben jij,
ik heb je heden verwekt? (Ps. 2, 7)
of verder:
Ik zal hem tot vader zijn
en hij zal mij tot zoon zijn? (2 Sam. 14)
6En, nog verder, wanneer hij de eerstgeborene
de bewoonde wereld [weer] in leidt, zegt hij:
Buig u ook voor hem neer, alle engelen Gods, (Ps. 97,7)
7En tot de engelen zegt hij:
Die zijn engelen maakt tot geestwind5
en zijn dienaren tot vuurvlam, (Ps. 104, 4)
8maar tot de zoon:
Je troon, o God, staat6 voor altijd7
en de scepter van het recht
is de scepter van je koningschap,
9gerechtigheid heb je liefgehad
en wetteloosheid heb je gehaat;
daarom, o God, heeft je God je gezalfd
met vreugdeolie boven je metgezellen. (Ps. 45, 7,8)
10En:
Jij, Heer, hebt in het begin de aarde gegrondvest
en het werk van je handen is de hemel8 .
11die zullen vergaan, maar jij blijft,
en allen zullen als een kledingstuk verslijten,
12en als een mantel zul je ze oprollen,
als een kledingstuk zullen ze verwisseld worden,
maar jij blijft dezelfde
en aan je jaren zal geen einde komen. (Ps. 102, 26 — 28)
Noten
1d.w.z. van alle dingen
2eig. de wereldtijden
3of: luister. Ik kies voor heerlijkheid, zolang we het ook zo benoemen in het Onze Vader
4hier heb ik geprobeerd om te laten zien dat hetzelfde woord gebruikt is als in vs. 2
5combinatie van pneuma en roeach, hier bedoeld
6Lett. is
7mag ook zijn: eeuw in, eeuw uit
8het chiasme uit de grondtekst heb ik hier gehandhaafd
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij Kerstdag
Laatste wijziging 3 Dec 2020 15:38:23
Reacties:
jaap goorhuis: Machteld, bij jouw vertaling heb ik de volgende vragen en opmerkingen:
1. Ik zou liever vertalen: die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles, omwille van wie hij ook de levenstijden gemaakt heeft.
Het Griekse aionas kortweg met 'wereld' vertalen lijkt me niet juist. Bovendien, wat ga je dan doen met dit zelfde woord in vers 8? Zie ook mijn opmerking bij dat vers.
4. Jouw vertaling van 4b vind ik cryptisch. Ik stel voor Pieter Oussoren te volgen die vertaalt: zoals hij ook een naam voortreffelijker dan de hunne heeft geërfd.
6. Het Griekse 'palin' zou ik niet vertalen bij het woord dat volgt, maar bij het woord dat voorafgaat: En weer, wanneer hij de eerstgeborene binnenleidt in het wereldhuis (zegt Oussoren en dat vind ik wel mooi!)zegt hij: alle engelen van God moeten zich buigen voor hem.
8. Weer het woord aioon. Ik zou vertalen, analoog met vers 2: jouw troon, God, is van levenstijd tot levenstijd. Het gaat m.i. zowel hier als in vers 2 niet om tijd zonder einde of begin, maar om tijd die gekwalificeerd is als tijd van leven, als tijd om te leven, levenstijd.
9. Ik zou liever vertalen: Daarom heeft God, jouw God, je gezalfd..
10. Hoi ouranoi is meervoud:  het werk van je handen zijn de hemelen.

[2017-10-06 10:54:36]

Andere vertalingen: Heb. 1,1-12 [Epistel] , Heb. 1,1-14 [Epistel] ..uiteindelijk in deze dagen., Heb. 1,1-14 [Epistel]

Kerstdag - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Heb. 1,1-12 [Epistel]
Jes. 52,7-10 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 166; Colofon