aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Kerstnacht, 24 december 2012
Titus 2,11-14
Inleiding
Epifanie
Vertaling
11Verschenen is immers Gods genade1
redding voor alle mensen;
12zij leert ons
om de goddeloosheid
en de wereldse2 verlangens
loochenend,3
bezonnen4 en rechtvaardig en godvruchtig5
te leven in de huidige eeuw6 ,
13in afwachting7 van het gelukzalige verlangen8
en [de] verschijning9 in heerlijkheid
van onze grote God en redder Jezus Christus,
14die zichzelf gaf omwille van ons
om ons te bevrijden
van alle wetteloosheid10
en te reinigen voor zich
een gemeente ten eigendom11 ,
ijverend voor goede werken.
Noten
1charis in LXX voor Hebr. cheen, chèsèd, gedoela, razoon, tov, rachamim
2lett: kosmische; cf. Hebr9:1: een heiligdom voor deze wereld
3arneomai: weigeren, afwijzen, loochenen
4soofroonoos: verstandig, bezonnen
5elementen die betrekking hebben op de mens zelf, op de medemens en op God
6aion
7prosdechomai op— afwachten, opnemen, ontvangen, verdragen, dulden afwachten
8elpis— dat wat gehoopt wordt
9epifanie, seculier gebruikt voor officieel bezoek van koning of keizer, als geboorte van een godheid afkomstig uit Egypte, het feest van Epifanie. LXX voor Hebr. yara: vrezen, dus vreeswekkend, ontzagwekkend
10Zie Ps. 130:8. Chouraqui: 'non-tora'. In LXX o.a. voor Hebr. zowel awoon als chatta, bewuste en onbewuste zonde
11periousios: rijk, vermogend, uitverkoren, eigen: kostbaar —  LXX laos periousis in Ex. 19:5 en Dt7:6. Alleen hier in NT als eigendom
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij Kerstnacht
Laatste wijziging 11 Dec 2020 09:32:37
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Tit. 2,11-14 [Epistel] , Tit. 2,11-14 [Epistel] , Tit. 2,11-14 [Epistel] , Tit. 2,11-14 [Epistel] , Tit. 2,11-14 [Epistel] Zichtbare genade

Kerstnacht - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Tit. 2,11-14 [Epistel]
Jes. 8,23-23 [OT]
Jes. 9,1-6 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 978; Colofon