aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zondag Voleindig, 25 november 2012
Marcus 13,14-27
Inleiding
Naar aanleiding van de opmerking over Jeruzalem: Wat een stenen en wat een gebouwen!  begint Jezus te spreken, gezeten bij de Olijfberg, tegenover de tempel. Ja, prachtig, maar alles zal verwoest worden! Wanneer dan?  is de vraag van Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas. Ofwel "De gruwel der verwoesting".
Vertaling
14Wanneer jullie 'de gruwel van de verwoesting'1
zien staan waar het niet moet
-laat wie leest het begrijpen2
laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.3
15Laat wie op het dak van zijn huis is, niet naar beneden komen
of zijn huis binnengaan om iets mee te nemen.
16Laat wie op de akker is niet terugkeren4   om zijn kleren mee te nemen.
17Wee wie zwanger zijn en wie zogen in die dagen.5
18Bid dat het niet in de winter geschiedt.
19Want die dagen zullen een verdrukking zijn
zoals er niet geschied is vanaf het begin van de schepping6
die God geschapen heeft,
tot nu toe
en ook niet meer geschieden zal.
20Als de Heer de dagen niet had verkort,
zou geen vlees gered zijn;7
maar omwille van de uitverkorenen
die hij heeft uitverkoren8
heeft hij de dagen verkort.
21Wanneer dan iemand tot jullie zegt:
'Kijk hier, de gezalfde, kijk daar!'
vertrouw het niet.
22Opstaan zullen namaakgezalfden9
Zij zullen tekenen en wonderen doen om, zo mogelijk,
de uitverkorenen op een dwaalspoor te zetten.
23Kijk uit, jullie,
ik heb jullie alles van te voren gezegd.
24Maar in die dagen na die verdrukking
zal de zon verduisterd worden,
de maan zal haar lichtglans,10 niet geven11
25de sterren zullen uit de hemel vallen
en de machten in de hemel zullen wankelen.12
26Dan zullen zij de mensenzoon13 zien komen in  de wolken
met veel macht en glorie.
27Dan zal hij de boodschappers zenden
en zijn uitverkorenen verzamelen vanuit de vierwindstreken
vanuit het uiterste van de aarde tot aan het uiterste van de hemel.14
Noten
1Dan 12,11
2ik zou liever 'verstaan' zeggen, maar of dat kan met ἀναγινώσκω?
3Met Kees Meijer, 2009: 'Het is een rede, daarom zou de tekst eigenlijk extra moeten inspringen, maar het valt niet op omdat er geen stuk buiten de redevoering staat, vandaar maar niet extra laten inspringen.'
4'naar achteren' zit in 'terug'
5of: 'de vrouwen die zwanger zijn en zogen' of 'de zwangeren en de zogenden'
6Dan. 12,1
7NB: zou niemand van alle vlees; NBV: geen enkel mens.
8ἐκλεκτός, adj. m.acc.pl., bijna overal vertaald met 'uitverkiezen' en 'uitverkorenen'; de keuze van de onbekende vertaler van 2006 voor het 'gewonere' woord 'uitgekozenen' en 'uitkiezen' stemt meer tot nadenken. Maar 'uitkiezen' lijkt me toch te willekeurig. Dus vertaal ik wel met 'uitverkorenen'en 'uitverkiezen', maar dan met een aantekening dat het niet gaat om een beter soort mensen, die gekozen zijn, maar om  uitverkiezen tot, tot verantwoordelijk leven. Zie, in het spoor van Levinas, bv Theo de Boer.
9of nep-, schijngezalfden, nep-, schijnprofeten
10of met NB: schijnsel
11Jes. 13:10
12Jes. 34,4
13of met de onbekende vertaler van 2006: 'de zoon van de mens'.
14Deut. 30,4
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij Zondag Voleindig
Laatste wijziging 15 Feb 2021 14:00:54
Reacties:
Gerda: opmerkingen bij Marcus 13:14-27 [2014-10-15 22:37:46]
vs 3 de bergen: niet beter: het gebergte (singularis)
vs 20: waarom Heer niet met een hoofdletter, het gaat niet om zomaar een heer, de betekenis van dit woord is toch al zo vervlakt en Heerser klinkt weer zo machiavelliaans.
vs 22: hier is een letterlijke vertaling m.i. niet adequaat, zie het gebruik bij aanklagers in het oordeel, het opstaan van de aanklager in het gerechsthof in Mt 12:42, in die hoek zoek ik de betekenis, al is de parodie op de echte Gezalfde misschien niet te ontkennen.
vs 26 de vertaling van de prepositie 'en' is altijd lastig, deze kan ook een modale funcite hebben: als, op de wijze van, maar of dat hier van toepassing is? Misschien is 'komen uit' zo gek nog niet gekozen.


Andere vertalingen: Mar. 13,24-37 [Evangelie] , Mar. 13,14-27 [Evangelie] De gruwel der verwoesting, Mar. 13,24-37 [Evangelie] , Mar. 13,24-37 [Evangelie] , Mar. 13,14-27 [Evangelie] , Mar. 13,24-37 [Evangelie] Bijna zomer..., Mar. 13,24-37 [Evangelie] , Mar. 13,24-37 [Evangelie] Waak!, Mar. 13,14-27 [Evangelie] in die dagen...

Zondag Voleindig - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Sef. 2,1-3 [OT]
Mar. 13,14-27 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 352; Colofon