aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Trinitatis, 3 juni 2012
Johannes 3,1-21
deel krijgen aan het koningschap van God
Inleiding
Door een geboorte van boven, uit water en Geest, krijgen mensen deel aan het koningschap Gods en beslissend daarbij is het vertrouwen op de Zoon van God.
Vertaling
1En er was een mens uit de farizeeën,
wiens naam was Nikodemus,
een overste der Joden;
2deze kwam ‘snachts tot hem:
en sprak hem aan:1
Rabbi, wij weten
dat gij een van God gekomen leraar zijt;
want niemand kan die tekenen doen
die gij doet,
als God niet met hem is.
3Jezus antwoordde en sprak tot hem:
Wis en waarachtig,
ik zeg u:
Indien iemand niet van boven geboren wordt,
kan hij het koningschap van God niet zien
4Nikodemus zei tot hem:
Hoe kan een mens geboren worden
als hij oud is?
Hij kan toch niet ten tweede male
ingaan in de buik van zijn moeder
en geboren worden?
5Jezus antwoordde:
Wis en waarachtig zeg ik u:
Indien iemand niet geboren wordt
uit water  en geest,
kan hij niet intreden in het koningschap van God.2
6Wat uit het vlees geboren is
is vlees,
en die uit de geest geboren is
is geest.3
7Verwonder u niet
dat ik tot u heb gesproken:
Jullie moeten van boven geboren worden.
8De geest waait waarheen hij wil
en u hoort zijn geluid,
maar u weet niet vanwaar hij komt
en waar hij heengaat;
zo is ieder die geboren wordt uit de geest.4
9Nikodemus antwoordde en sprak tot hem:
Hoe kunnen deze dingen gebeuren?
10Jezus antwoordde en sprak hem aan:
Ú bent een leraar in Israël,
en weet deze dingen niet?
11Wis en waarachtig,
ik zeg u, dat wij spreken
wat wij weten
en wij getuigen wat wij hebben gezien,
en jullie nemen onze getuigenis niet aan.
12Indien ik jullie over de aardse dingen heb gesproken
en jullie deze niet geloven,
hoe zullen jullie dan de hemelse dingen geloven,
als ik daarover zou spreken?5
13En niemand is ten hemel opgevaren
behalve die uit de hemel is neergedaald,
de Zoon des mensen.
14En zoals Mozes verhoogd heeft
de slang in de woestijn,
zo moet verhoogd worden
de Zoon des mensen,
15opdat iedereen die op hem vertrouwt6
duurzaam leven zal hebben7
16Want zo lief heeft God de wereld8
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die op hem vertrouwt
niet verloren zal gaan
maar duurzaam leven zal hebben.9
17Want God heeft Zijn Zoon niet
in de wereld gezonden
opdat Hij de wereld zou oordelen,
maar opdat Hij de wereld zou verlossen door hem.
18Wie op hem vertrouwt,
wordt niet veroordeeld,
wie niet vertrouwt,
is al geoordeeld,
omdat hij niet heeft vertrouwd op de naam van de eniggeboren Zoon van God.
19Dit nu is het oordeel,
dat het licht in de wereld gekomen is
en de mensen hebben de duisternis
meer liefgehad dan het licht
want hun werken waren slecht.
20Want iedereen die kwaad doet,
haat het licht
en komt niet tot het licht,
opdat zijn werken niet aan het licht zullen komen.
21maar wie de waarheid doet,
komt tot het licht,
opdat blijk gegeven wordt  
dat zijn werken in God zijn verricht.
Noten
1bewust vertaald met ‘sprak’ om Jezus’ uitspraken in vss 3 en 5 des te sterker uit te laten komen
2dit impliceert deelname aan het koningschap van God, i.t.t. de uitdrukking het koninkrijk van God binnengaan
3in deze context, tegenover de geest, laat ik dat ‘vlees’ toch maar staan, ik vind er geen ander woord voor, en zo is het toch voor iedereen duidelijk dat we hier niet bij de slager zijn, en mogelijk verwijst dat vlees ook nog eens naar de offers
4vs 6 rechtvaardigt deze vertaling (i.p.v. zo is het ook met…)
5hier is geloven in het Nederlands passender dan vertrouwen, het gaat hier om het geloven van datgene waarover Jezus spreekt, wat het vertrouwen in Hem ook impliceert
6het geloof of het vertrouwen in de Zoon van God komt nergens zo vaak voor in het NT als in dit evangelie, deze vertaling ligt daarom meer voor de hand dan de vertaling: ieder die gelooft, in hem eeuwig leven zal hebben. (vgl. Hand. 13:39).
7het lidwoord ontbreekt vrijwel overal, m.u.v. 1Joh. 1:2 en 1Joh. 2:25! een vertaling waarin ook aandacht is voor de kwaliteit van het leven, en zeker niet bedoeld als een reductie t.o.v. ‘eeuwig leven’
8indicativus van de aoristus!
9de tegenkracht is te vinden in Op. 11:18, waar degenen die tegen Gods welbehagen ingaan en de aarde verpest hebben, worden vernietigd
Afdrukken | vertaling door Gerda | bij Trinitatis
Laatste wijziging 6 Nov 2020 20:01:59
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 3,1-16 [Evangelie] , Joh. 3,1-16 [Evangelie] , Joh. 3,1-16 [Evangelie]

Trinitatis - rood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 3,1-21 [Evangelie]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 305; Colofon