aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e zondag van Pasen, 13 mei 2012
Handelingen 11,1-18
Inleiding
Ook aan de volkeren....
Vertaling
1Nu hoorden de apostelen en de broeders in Judea
dat ook de volkeren het woord van God aannamen.
2Toen Petrus opging naar Jeruzalem
maakten ‘die uit de besnijdenis’ hem verwijten
3met de woorden:
Jij bent binnengegaan bij onbesneden mannen1
en hebt met hen gegeten.
4Maar Petrus begon hen uiteen te zetten
in geregelde volgorde, met de woorden:
5Ik was in de stad Joppe aan het bidden
en zag in extase een gezicht;
een voorwerp daalde neer als een groot laken
dat aan vier hoeken neergelaten werd uit de hemel
en het kwam dichtbij mij.
6Ik keek er aandachtig naar en zag
de viervoetigen van de aarde
en de wilde dieren
en de kruipers
en de vogels van de hemel.
7Ik hoorde ook een stem tot mij zeggen:
Sta op, Petrus,
slacht en eet.
8Maar ik zei:
Geenszins, Heer,
want nog nooit is iets onheiligs of onreins
in mijn mond gekomen.
9Maar de stem antwoordde ten tweeden male uit de hemel:
wat God rein heeft verklaard
mag jij niet onheilig beschouwen.
10Dit geschiedde tot drie keer toe
en alles werd weer opgetrokken naar de hemel.
11En zie, direct stonden er drie mannen
bij het huis waarin wij waren,
uit Caesarea tot mij gezonden.
12En de Geest zei mij met hen mee te gaan
zonder te twisten.2
En met mij gingen ook deze zes broeders
en wij zijn het huis van de man binnengegaan.
13Hij berichtte ons hoe hij
een engelbode in zijn huis zag staan die zei:
Zend iemand naar Joppe
en laat Simon, met de bijnaam Petrus, halen;
14hij zal woorden tot je spreken
waardoor jij en je hele huis gered zullen worden.
15Maar toen ik begon te spreken
viel de heilige Geest op hen
zoals ook op ons, in het begin.
16En ik herinnerde mij het woord van de Heer,
toen hij zei:
Johannes doopte met water,
maar jullie zullen met heilige Geest worden gedoopt.
17Als nu God een gelijke gave geeft aan hen
als ook aan ons die vertrouwen3 op de Heer Jezus Christus,
hoe zou ik dan bij machte zijn om God tegen te houden?
18Toen zij deze dingen hoorden zwegen ze stil4
en verheerlijkten God met de woorden:
dus ook aan de volkeren heeft God
de omkeer5 ten leven gegeven.
Noten
1lett.mannen met voorhuid
2van διακρίνω, onderscheid maken, bezwaar maken
3NaB heeft gelovig vertrouwen
4ze werden rustig, gerust gesteld
5μετάνοια liever met omkeer dan met bekering vertalen
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 6e zondag van Pasen
Laatste wijziging 26 Jan 2021 18:47:32
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

6e zondag van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Hand. 11,1-18 [Epistel]
Jes. 45,15-19 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 428; Colofon