aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e zondag van Pasen, 29 april 2012
Handelingen 5,12-26
Inleiding
Na het in onze oren harde verhaal van Hand. 5 : 1-11 wordt de blik van de verteller weer naar buiten gericht. De strijd om de zeggenschap in de tempel (rond het onderricht) wordt grimmiger.
Vertaling
12Door de handen van de apostelen1 geschiedden er veel tekens2 en wonderen onder het volk.
En ze waren allen eensgezind samen in de zuilengang van Salomo,
13maar van de overigen durfde niemand zich aan hen te hechten;
het volk echter maakte hen groot!3
14Meer en meer werden er toegevoegd4
die geloofden in de Heer,
menigten mannen zowel als vrouwen,
15zodat ze zelfs de krachtelozen uitdroegen de straten op
en op draagbaren en bedden legden,
zodat als Petrus langskwam ook maar zijn schaduw één van hen zou overschaduwen...
16En ook kwam de menigte van de steden rondom in Jerusalem samen;
ze droegen krachtelozen mee en door onreine geesten gekwelden,
en die werden allen genezen.

17Maar toen stond de hogepriester op5
en  allen die met hem waren – dat was de partij van de Sadduceeën —,
ze werden vervuld van jalouzie,
18en ze sloegen de handen6   aan de apostelen
en zetten hen publiekelijk in bewaring7 .
19Maar een engel van de Heer opende gedurende de nacht de deuren van de bewaking
en leidde hen eruit,
en hij zei:
20Ga heen,
ga staan
en spreek in de tempel tot het volk alle woorden van dit leven.”
21Ze hoorden er naar
en gingen tegen de morgen de tempel in
en gaven onderricht.
Toen de hogepriester aankwam en die met hem waren8 ,
riepen ze het Sanhedrin samen
en heel de ouderenraad van de kinderen van Israel  
en ze zonden sommigen naar de gevangenis
om hen voor te leiden.
22Maar toen de dienaren aankwamen
vonden ze hen niet in de bewaakte ruimte.
Ze keerden terug
en meldden het,
23ze zeiden:
We vonden de gevangenis gesloten in alle veiligheid
en de bewakers staande bij de deuren,
maar toen we die open maakten
vonden we niemand daar binnen!
24Zodra dat ze deze woorden hoorden
- de bevelhebber9 van de tempel en de hogepriesters10
raakten ze hierover in verlegenheid
wat er geschied zou zijn.
25Toen kwam er iemand aan
en die meldde:
Zie,
de mannen die u in bewaking gezet hebt
zijn in de tempel,
en ze staan11 daar
en geven het volk onderricht!
26Toen ging de bevelhebber weg met de dienaren
en bracht hen op,
maar niet met geweld,
want de vreesden het volk –
ze wilden niet gestenigd worden...
Noten
1de NBV laat ‘de handen’ weg en maakt ten onrechte de apostelen tot actoren van de tekens en wonderen
2de Naardense bijbel heeft i.p.v. ‘tekens’ ‘taken’ (verschrijving?)
3of: ‘hield (had) hen hoog’
4de Willibrord-vertaling vertaalt ten onrechte actief ‘sloten zich mensen aan’
5 de NBV laat het schrijnende woord ‘opstaan’ weg
6de NBV laat weer ‘de handen’ weg en verhindert de lezer een verbinding te leggen met de handen van de apostelen in vs. 12 (zo Ter Linden ‘Het verhaal gaat’, deel 6, blz. 111)
7zo W.A. Verheij ‘De Geest wijst wegen in de tijd’, eig.: ‘in volksbewaring’
8waar haalt de NBV de Sadduceeën vandaan?
9‘hoofd’ (NBV) is te weinig voor ‘strategos’
10NBV ‘priesters’
11weggelaten door NBV, is toch wel een kenmerkend woord in deze passage
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 4e zondag van Pasen
Laatste wijziging 9 Apr 2012 14:51:10
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Hand. 5,12-20 [NT-alt] Gemeente-leven na Pasen

4e zondag van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Hand. 5,12-26 [Epistel]

Deze site heeft 246 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 14; Colofon