aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e Zondag van Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e zondag van Advent, 27 november 2011
Richteren 5,1-31
Het lied van Debora
Vertaling
RICHTEREN 5

1Debora1 — Honingbij — zong
met Bliksemse Barak de zoon van Abinoam
op die dag:

2Om losse haardossen2 in Israël,
om een volk dat zich vrijwillig inzet
zegen JHWH!
3Hoor, koningen,
spits het oor, gezagsdragers.3
Ik, voor JHWH wil ik zingen,
bij snarenspel zingen voor JHWH,
de god van Israël.
4JWHW, toen u uittrok uit Seir,4
toen u schreed uit Edoms veld
beefde de aarde,
ook dropen de hemelen,5
ook dropen wolken van water.
5Bergen trilden vanwege het aangezicht van JHWH,
die van Sinai,6 vanwege het aangezicht van JHWH,
de god van Israël.

6In de dagen van Samgar, Anats zoon,7
in de dagen van Jaël,
stokten de paden .
Wie een weg te gaan had
ging kronkelpaden.
7Het open landleven in Israël stokte,
het stokte,
totdat ik opstond, Debora,
ik opstond, moeder in Israël.
8Koos men nieuwe goden
dan was er strijd in de poorten.
Werd er een schild of een speer gezien
onder de veertigduizend in Israël?

9Mijn hart gaat uit naar de aanvoerders van Israël,
naar wie zich vrijwillig inzetten onder het volk.
Zegen JHWH!
10Gij, berijders van okergele8 ezelinnen,
gij, op prachtkleden gezetenen,
gij, die op wegen gaan:
maak er gewag van!
11Boven de stem van de waterverdelers uit tussen de drenkplaatsen,
laten ze daar in beurtzang bezingen de rechtvaardige daden van JHWH,
de rechtvaardige daden van zijn landvolk in Israël.
        
Toen daalden ze af naar de poorten,
het volk van JWHW!9
12Waak op, waak op Debora,
waak op, waak op,
verwoord het met een lied!
Sta op Bliksemse Barak
en vang je vangst,
zoon van Abinoam!
13Daal dan af jij die resteert10 ,
met de edelen, o volk.
JHWH, daal voor mij af onder de helden!

14Van Efraim uit — hun wortel in Amalek —11
u achterna, Benjamin, met uw volkslieden.
Van Machir uit daalden aanvoerders af,
van Zebulon12 de voortrekkers met de werverssstaf.
15Oversten in Issaschar met Debora
en Issaschar gelijk, Bliksemse Barak de vlakte ingezonden
in zijn voetspoor.
In de gelederen van Ruben,
voerde men van alles aan.
16Waarom bleef je dan zitten tussen pakken?
Om de herdersfluiten te horen?
Onder de gelederen van Ruben
woog men van alles af.
17Gilead hield verblijf in het Overjordaanse
en Dan, waarom toefde het op schepen?
Aser zat aan het strand van de zeeën
aan zijn baaien hield het verblijf.
18Zebulon, volk dat zijn ziel versmaadt ten dode!
En Naftali, op de hoogten van het veld!

19Koningen kwamen en streden.
Toen streden de koningen van Kanaän
bij Taänach aan de wateren van Megiddo.
Gewin aan zilver kregen ze niet te pakken.
20Vanuit de hemel streden ze,
de sterren vanuit hun banen,
ze streden met Sisera.
21De beek Kisjon spoelde hen weg,
aloude beek, beek Kisjon!
— ga voort, mijn ziel, met kracht! —
22Toen hamerden de paardenhoeven
ze steigeren, steigeren; zijn geweldigen.13
23Vervloek Meroz, zegt de bode van JHWH.
Vervloek, ja vervloek haar bewoners,
want zij kwamen JHWH niet te hulp,
JHWH te hulp, onder de helden.

24Gezegend boven de vrouwen Jaël
gij vrouw van Chever, de Keniet,
boven de vrouwen in de tent, gezegend!
25Water vroeg hij, melk gaf zij,
in een schaal voor edelen reikte zij room.
26Haar hand strekt zij uit naar de pin,
haar rechter[hand] naar de werkmanshamer,
zij hamert op Sisera, ontvelt zijn hoofd,
doorwondt, doorboort zijn keel.
27Tussen haar voeten zijgt hij neer, valt, ligt,
tussen haar voeten zijgt hij neer, valt,
waar hij neerzijgt,
daar valt hij, vernietigd.

28Door het venster zag zij uit en jammerde,
Sisera's moeder, door de spijlen:
Waarom draalt zijn wagen te komen?
Waarom blijft uit
het geratel van zijn wagens?
29De wijzen van haar jonkvrouwen antwoorden haar,
ook geeft zij zichzelf bescheid op wat ze zei:
Vinden, verdelen ze soms geen buit,
een schoot, nog een schoot per hoofd, per kerel,
'n buit van pronkdoeken voor Sisera,
buit van bonte pronkdoeken,
een pronkdoek, bont bewerkt voor mijn hals als buit?
30Zo zullen vergaan al uw vijanden, o JHWH !
Maar die hem liefhebben
zijn als de zon die uittrekt in zijn kracht.

31Het land had veertig jaar rust.
Noten
1Vertaling: Amstelpreekteam, corr. Evert v.d. Berg
2Een vrouwelijke uitgangsvorm geeft misschien losse vrouwenharen aan.
3Een heel zeldzaam woord, zie ook psalm 2.
4Vgl. Genesis 14 vers 6; het gaat over de oorlog.
5Zie ook de beeldspraak bij Deuteronomium 32 het lied van Mozes.
6De Sinai komt buiten Exodus en Numeri weinig voor. Argument voor Diebner voor de late datering.
7 Anat zuster van Baal. Griekse mythologie
8 De betekenis van dit woord is onduidelijk.
9Hier is Barak aan het woord volgens sommige uitleggers
10Ontkomene zou op Sisera kunnen slaan.
11De tekst van Genesis 49 gaat over de zelfde stammen maar met andere woorden.
12Deborak en Barak komen uit Zebulon en Naftali. De zeven stammen in het Overjordaanse. Efraim is geworteld in Amelek.
13Toespeling op Exodus 14, de paarden van Egypte. Elia heeft bij de beek Kisjon de Baal priesters afgeslacht en die werden daar weggespoeld. Zie ook Richteren 4.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 1e zondag van Advent
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:57:13
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

1e zondag van Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 13,24-37 [Evangelie]
Ri. 5,1-31 [OT-alt]
Jes. 64,1-9 [OT]

Deze site heeft 232 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 502; Colofon