aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e zondag van Epifanie, 29 januari 2012
Marcus 1,21-28
Inleiding
Optreden op sabbatdagen in de synagoge van Kapernaüm. Gezag bij het spreken, zelfs over onreine geesten.
Vertaling
21En zij gingen1 Kapernaüm in.
En direct2 ging3 hij op de sabbatdagen de synagoge in
en leerde4 .
22En zij verbaasden zich5 over zijn leer,
want hij was hen aan het leren6 als gezaghebbend7
en niet zoals de schriftgeleerden.
23En al snel8 was er
in hun synagoge
een mens9 met een onreine geest
luidkeels aan het roepen10 :
2411 Wat hebben wij met jou te maken12 , Jezus de Nazarener?
Ben je gekomen om ons te vernietigen?
Ik weet wel wie je bent: de heilige van God!.
25Maar Jezus bestrafte13 hem:
'Zwijg14
en ga uit hem weg'.
26En de onreine geest schudde hem door elkaar15
en met een enorm geschreeuw16
ging hij uit hem weg.
27Allen verwonderden zich17
zodat ze met elkaar in discussie gingen18 :
Wat is dat toch?
Een nieuwe leer met gezag!
Zelfs de onreine geesten geeft hij bevelen,
en zij gehoorzamen hem.
28En het gerucht over hem ging direct19 rond
overal in de hele omgeving van Gallilea20
Noten
1εἰσπορεύομαι — binnengaan
2εὐθὺς < εὐθέως. Het woord komt in Marcus 41 maal voor; in LXX  4 keer, in de rest van het tweede testament 11 maal. Marcus is het evangelie van de grote haast.
3εἰσέρχομαι — binnengaan, binnenkomen
4Oussoren: onderricht gaan geven.
5ἐκπλήσσω — verbazen, verwonderen. Willibrord: ze waren geestdriftig
6Mijn keuze was het om het letterlijke 'hij was ... hen lerende' te vertalen als 'hij was hen aan het leren' ipv het gebruikelijke 'hij leerde hen'.
7Oussoren: met volmacht. Gezaghebbend staat voor mijn gevoel dichter bij het Griekse: gezag hebbende.
8hier εὐθὺς als 'al snel' vertaald, waar ik in vers 21 nog voor 'direct' koos: direct waarna? Na de sabbatdagen of na de verbazing?
9Oussoren voegt direct na dit 'mens' het woord 'behept' toe
10voor het niet zo mooie, letterlijke 'er was een mens/man en hij riep luidkeels'. Oussoren: 'die krijst'.
11'λέγων — zeggende' is in het vorige vers al vertaald als een ':'
12letterlijk vertaald: wat tussen ons en jou?
13letterlijk: vermanen, bestraffen, commanderen
14in het passief (zoals hier gebruikt wordt): zwijgen. In het actief: muilkorf omdoen/tot zwijgen brengen. Ik durfde niet te vertalen: 'Jezus commandeerde hem: muilkorf om en weg wezen!'
15letterlijk: heen en weer trekken/schudden, stuiptrekken. De Willibrord koos ook voor het door elkaar schudden. Hoe moet je de actieve aoristus anders vertalen? 'De onreine geest stuip trok hem.'? En het gebruikelijke 'deed hem stuiptrekken' is wel erg mechanisch.
16letterlijk: roepende met een grote stem
17θαμβέω — verbazen, verwonderen. Te vertalen als een synoniem van het woord in vers 22. Willibrord: Ontzetting greep aan
18grieks letterlijk: discussiëren, disputeren, debatteren, argumenteren. Oussoren: 'dat zij bijna ruzie krijgen'.
19derde maal in dit stukje in het grieks: euthus. Het gaat dus allemaal met veel haast.
20Wat is de Willibrord vrij maar mooi: 'Als een lopend vuurtje ging zijn faam rond in heel Galilea'
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 4e zondag van Epifanie
Laatste wijziging 27 Jan 2021 12:53:29
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 1,21-28 [Evangelie] , Mar. 1,21-28 [Evangelie] , Mar. 1,21-28 [Evangelie] een dag in Kafarnaüm
Exegeses: Mar. 1,1-45 [Commentaar] Berg en Zee bij Marcus

4e zondag van Epifanie - groen of wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 1,21-28 [Evangelie]
Deut. 18,15-20 [OT]
1Kor. 9,1-18 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 152; Colofon