aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e van de Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Kerstnacht, 24 december 2011
Lucas 2,1-20
Inleiding
Een overbekend oerverhaal — daarom komt het er juist op aan de terugkerende verbindingswoorden nauwkeurig te laten horen; dan blijkt wel dat we het verhaal helemaal niet zo goed kennen...
Vertaling
1Het geschiedde1 in die dagen2 :
er ging een decreet3 uit vanwege keizer Augustus,
dat de hele bewoonde wereld moest worden ingeschreven.
2Die inschrijving geschiedde4 voor het eerst
toen Quirinius Syria bestuurde.
3En zij gingen allen5 op reis
om zich te laten inschrijven,
ieder naar zijn eigen stad6 .
4Ook Josef trok op,
van Galilea, uit de stad Nazareth,
naar Judea, naar de stad van David die genoemd wordt: Bethlehem
— omdat hij uit het huis en de vaderstam van David was —,
5om zich te laten inschrijven samen met Maria
— die was uitgehuwelijkt aan hem —,
die zwanger was.

8Het geschiedde,
toen zij daar waren:
de dagen dat zij zou baren waren volgemaakt7 ,
7en zij baarde haar zoon, de eerstgeborene,
en zij omwikkelde hem
en legde hem neer in een voerbak8 ,
omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf9 .
8En er waren herders in dat gebied,
die in het veld verbleven
en de nachtwacht hielden over hun kudde.
9En10 een engel van JHWH11 stond bij hen
en de eer12 van JHWH omstraalde hen,
en zij vreesden – grote vrees...13
10Toen zei de engel tegen hen:
Vrees niet!,
want ziedaar:
ik heb een goed bericht14 voor jullie:
grote blijdschap!, die er zal zijn15   voor heel16 het volk:
11heden is voor jullie geboren een bevrijder,
degene die is Christus de Heer,
in de stad van David.
12En dit is voor jullie het teken:
jullie zullen een kind vinden,
omwikkeld en liggend in een voerbak.
13En plotseling geschiedde17 het:
mét de engel was een menigte van een hemels leger,
die God loofden en zeiden:
14Eer in de hoogste aan God,
en op aarde vrede
bij18 mensen in wie Hij behagen heeft!19

15En het geschiedde,
toen de engelen van hen weggegaan waren, naar de hemel:
de herders spraken20 tot elkaar:
Laten wij nu doorgaan21 tot aan Bethlehem
en zien22 het woord23 dat geschied24 is,
dat JHWH ons bekend heeft gemaakt!
16En zij gingen haastig
en vonden Maria en Josef,
en het kind liggende in de voerbak.
17En toen zij het gezien hadden
maakten zij het bekend:
van25 dat woord dat tot hen gesproken was over dat jongetje.
18En allen26 die het hoorden verwonderden zich
over wat door de herders tot hen was gesproken.
19Maar Maria bewaarde al27 deze woorden samen,
die overwegende in haar hart...
20En de herders keerden terug,
ze eerden28 en loofden29 God
om alles30 wat zij hadden gehoord en gezien –
zoals het gesproken was tot hen!
Noten
1bewust hebraïserend, vertaling van ‘wajehi’, als uitdrukking daarvan dat JHWH geschiedenis aan het maken is; het woord structureert deze pericoop (1-5, 6-14, 15-20); je kunt niet net doen alsof het er niet staat, zoals de NBV doet
2de NBV wil de bijbelse aanduiding ‘dagen’ niet kennen, alleen het heidense ‘tijd’
3rake vertaling van de NBV
4weer dit woord!
5is omvangrijker dan ‘iedereen’ (NBV)
6waarom ‘plaats’? (NBV); in 11 vertaalt die wel ‘stad’
7dit geladen woord ontbreekt helaas in de NBV
8goede greep van de NBV, beter dan het nostalgische woord ‘kribbe’
9‘herberg’ is weer onnodig nostalgisch; zie ook de samenhang met 22, 11
10de NBV verzint ‘opeens’ erbij
11ik volg de Septuagint, waar ‘kurios’ de vertaling is van het hebreeuwse tetragrammeton
12hetzelfde woord als in de engelenzang
13‘zodat ze hevig schrokken’ (NBV) is toch wel erg mager; het woord ‘vrees’ ook in 10
14‘evangelie’
15hier heeft de NBV opeens ‘vervullen’, dat is een vervuilende vertaling...
16weer ‘allen’, als in 3
17weer dat woord!
18is iets anders dan ‘voor’ (NBV): deze vrede is niet zozeer voor ons bestemd, maar bedoeld om ermee te werken
19als Lucas ‘liefheeft’ (NBV) bedoeld had, had hij dat wel geschreven; vergelijk ook Gen 14:19-20, de zegen van Abraham door Melchizedek
20opeens duikt nu het woord ‘lalein’ 4 x op
21opvallend woord, ook opvallend vertalen
22de NBV verzint er ‘met eigen ogen’ bij
23staat er uitdrukkelijk, de ‘dabar’, woord/daad, wel laten klinken; staat ook in 17
24weer dat woord!, laat de NBV nu ook klinken
25er staat omspelend ‘peri’
26weer, als in 3 en 10
27als in 3, 10 en 18
28zelfde woord als in 9 en 14
29zoals de engelen in 13
30als in 3, 10, 18 en 19
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Kerstnacht
Laatste wijziging 29 Dec 2011 20:46:33
Reacties:
Gerda: Lucas 2,1-20 [2011-12-17 11:11:10]
reactie
vers 9: in vers 11 wordt Christus de Heer genoemd, kun je daarom vanwege het verband hier en in vers 15 niet beter vertalen met Heer i.p.v. het tetragrammaton?
vers 14: vergelijk met Gen 14:19-20, de zegen van Abraham door Melchizedek.
vers 19: ze overwegende, zou ik vertalen als (deze) / die overwegende (correct nederlands)

harrypals: Lucas 2,1-20 [2011-12-29 20:44:48]
reactie
bij vss. 9 en 11: er staat inderdaad 2 x hetzelfde woord 'kurios', toch is het duidelijk dat het de 1e keer verwijst naar de Eeuwige en de 2e keer zo (direct) niet, daarom toch 2 verschillende vertalingen; ik heb er een hekel aan de Godsnaam te vertalen met 'Heer', is me te mannelijk machtig, zo is de Naam niet bedoeld.
Rest overgenomen  

Andere vertalingen: Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-21 [OT] , Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-14 [Evangelie] , Luc. 2,15-20 [Evangelie] het woord dat is geschied, Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-20 [Evangelie]
Exegeses: Luc. 2,1-20 [Commentaar] En het geschiedde...

Kerstnacht - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 2,1-20 [Evangelie]
Jes. 9,1-6 [OT]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 50; Colofon