aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e na Epifanie | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de Advent, 20 december 2020
Lucas 1,26-38
Annunciatie
Vertaling
26In de zesde maand1 nu werd de bode Gabriël
van Godswege gezonden
naar een stad van Galilea,
met de naam Nazareth2
27naar een maagd3 , verloofd4 met een man.
Zijn naam: Jozef, uit het huis van David5 .
De naam van de maagd: Maria.
28Hij trad bij haar binnen en zei:
'Verblijd je, Begenadigde6 , de heer is met je!'
29Zij, door dat woord was zij erg geschokt
en zij vroeg zich af:
deze begroeting, wat mag dat zijn?
30De bode zei tegen haar:
'Wees niet bevreesd, Maria, want jij hebt genade gevonden7 bij God.
31Zie! je zult ontvangen in je schoot en een zoon baren.
Je zult zijn naam noemen: Jezus.
32Hij zal groot zijn en zoon van de allerhoogste genoemd worden8 .
de heer God zal hem de troon van David, zijn vader, geven.
33Hij zal koning zijn over het huis van Jacob voor eeuwig,
aan zijn koningschap zal geen einde zijn'
34Maria zei tegen de bode:
'Hoe zal dat zijn, aangezien ik geen man ken?'
35De bode antwoordde, hij zei tegen haar:
'Heilige geest zal over je komen9 ,
kracht10 van de allerhoogste zal je overschaduwen.
Daarom: dat wat voortgebracht wordt,
geheiligd,11
zal zoon van God genoemd worden.
36En zie! Elisabeth jouw verwante,12
ook zij heeft een zoon ontvangen in haar ouderdom.
Dit is de zesde maand voor haar die 'onvruchtbaar' werd genoemd.13
37Immers geen enkel woord zal krachteloos zijn bij God'14
38Maria zei:
'U, HEER, wil ik dienen, mij geschiede naar uw woord'15
De bode ging van haar weg.
Noten
1De zesde maand nl van de zwangerschap van Elisabeth, cf vs36
2Nazareth: jonge spruit, alleen bij Luc.
3παρθένος als maagd laten staan (i.t.t. NBV) vanwege de verwijzing naar omringende wereld waarin godenzonen uit een maagd worden geboren en naar de onvruchtbare aartsmoeders in TNCH
4μνηστεύω cf Mat. 1:18 en Luc. 2:5
5Davidide cf Mat. 1:20 en Luc. 2:4 en Luc. 3:23. Een eventuele davidische afkomst van Maria komt in het Protoevangelie Jacobi 10:1
6Zoals Hanna, Begenadigde, verwijzing ook naar het volgende Magnificat (Luc. 1:46vv) = Lofzang van Hanna (1Sam. 1:5) gesloten moederschoot en (1Sam. 2:1vv) haar loflied
7Charis, cf LXX Gen. 6:9 idem over Noach
8Cf Mat. 5:9 en Luc. 6:35
9ἐπέρχομαι: gebruikt Luc. 7 x in Ev+Hand, bv. Hand. 1:8. Cf. Jes. 32:15 en 1Sam. 16:13
10dynamis + pneuma parallellisme: cf. Luc. 1:17, 4:14, Hand. 1:8, 6:5,8, 10:38 waaruit blijkt: de kracht van de allerhoogste = heilige geest
11agion is hier apart gezet: kan zowel gekoppeld worden aan gennoomenon als ook aan het volgende uios theou
12verwante — Wycliffe heeft er een nichtje van gemaakt
13onvruchtbaar in Luc. 1:7; ouderdom pas in Luc. 1:18
14Dabar —> rèma, cf Gen. 18:14 Job 42:2; Zach. 8:6
15Cf Deurloo/ter Linden Niet zo, p232
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 4e van de Advent
Laatste wijziging 25 Nov 2020 11:19:07
Reacties:
harrypals: reactie als eerste aangewezen corrector [2020-11-27 16:01:56]
ik heb 3 opmerkingen
1. een scherpe, tekstgetrouwe vertaling
2. voorlezen vraagt wel een welwillende. aandachtige en goed ingevoerde lector
3. bij noot 11 : kan het neutrum hagion ook gekoppeld worden aan het masculine huios theou?

Andere vertalingen: Luc. 1,26-38 [Evangelie] , Luc. 1,26-38 [Evangelie] , Luc. 1,26-38 [Evangelie] , Luc. 1,26-38 [Evangelie] annunciatie

4e van de Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

2Sam. 7,4-16 [OT]
Luc. 1,26-38 [Evangelie]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 30; Colofon