aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vierde zondag van de herfst, 9 oktober 2011
1 Tessalonicenzen 1,1-10
Inleiding
Het gedenkwaardige model van de Tessalonicenzen
Vertaling
1Paulus en Silvanus en Timotheüs
aan de gemeente van1 Tessalonicenzen2 ,
in eenheid met3 God de Vader en de Heer Jezus Christus:
genade voor jullie en vrede.

2Wij danken deze4 God altijd om jullie allen,
als5 wij jullie in gedachtenis brengen6 in onze gebeden, onophoudelijk,
3als wij van jullie gedenken
— het werk van het geloof,
de inzet van de liefde,
de volharding van de hoop op7 onze Heer Jezus Christus8
voor onze God en Vader9 ,
4als wij weten, broeders-en-zusters door deze God bemind,
van jullie uitverkiezing.
5=Want ons evangelie kwam10 niet bij jullie
alleen in11 woorden,
maar ook in kracht
en in heilige geest
en door volle overtuiging12
zoals jullie wel weten
hoe wij geworden13 zijn bij jullie – door jullie...
6Juist jullie14 zijn navolgers van ons geworden
– en van de Heer —,
toen jullie het woord aannamen in veel verdrukking
met de vreugde van de heilige geest,
7zodat jullie een model geworden zijn
voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaje.
8Want van jullie uit heeft het woord van de Heer geklonken15 ,
niet alleen in Macedonië en in Achaje,
maar in elke plaats16 is jullie geloof,
dat op deze God gericht is17 ,
uitgegaan,
zodat het niet nodig is
dat wij daarvan spreken.
9Want zij zelf18 berichten over ons
hoezeer wij toegang hadden tot jullie,
en hoe jullie je toegekeerd hebben naar deze God,
weg van de afgoden,
om een19 levende en ware God te dienen
10en om zijn zoon te verwachten uit de hemelen –
hem die Hij opwekte uit de doden20 ,
Jezus, die ons redt uit21 de komende woede.
Noten
1lidwoord ontbreekt; bewust?
2de NBV heeft kennelijk een grondtekst met ‘Tessalonica’...
3zo Naardense Bijbel; Gerda wees mij erop dat de Nieuwe Wereld Vertaling heeft 'in eendracht met'
4lidwoord
5vorm: na het hoofdwerkwoord ‘danken’ volgen 3 participia: ‘doend’, ‘gedenkend’ en ‘wetend’, en dan een bijzin met ‘want’
6NBV slap ‘noemen’
7waarom voegt de NBV in: ‘de komst van’?
8de vorm van de 3 bijstellingen is ontleend aan de vertaling van Thom Naastepad in ‘De Eerste Lezing’ 7
9vgl. Fil. 3, 13 voor de finale duiding (Gerda van Deelen verwijst hiervoor naar BDAG, hoewel (schrijft ze) "ik mij pijnlijk bewust ben van de lunguïstische vooronderstellingen van dit lexicon")
10lett. ‘geschiedde’, ‘werd’ (herhaald aan het slot van dit vers en het begin van vs. 6 en vs. 7, ik zie helaas geen kans dit concordant te vertalen)
11de NBV voegt in ‘onze’
12zo Willibrordvertaling
13hoe komt de Willibrordvertaling aan ‘ons ingezet hebben’ en de NBV aan ‘hebben betekend’?
14nadruk
15laat iets van het verklanken klinken, ‘zich verbreiden’ (Willibrordvertaling) is te weinig
16NBV parafraseert ‘ook buiten die gebieden’
17er staat uitdrukkelijk ‘pros’, meer dan ‘geloof in’
18NBV ‘iedereen’
19geen lidwoord
20niet ‘dood’ (NBV en Willibrordvertaling), is te abstract
21ἐκ, dus niet ‘van’
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Vierde zondag van de herfst
Laatste wijziging 16 Dec 2020 15:55:51
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

Vierde zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 25,1-9 [OT]
Mat. 22,1-14 [Evangelie]
1Tess. 1,1-10 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1273; Colofon