aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e na Epifanie, 23 januari 2022
Jesaja 61,1-9
De geest van JHWH rust op mij
Vertaling
1De geest van de gebieder, JHWH, rust op mij
want JHWH heeft mij [ermee] gezalfd.
Om aan de terneergedrukten goed nieuws te melden
heeft hij mij gezonden
om hen wier hart gebroken is te ‘verbinden’1
om de ballingen ‘vrijlating’ toe te roepen
de gevangenen ‘invrijheidstelling’
2om ‘het jaar van het welbehagen van JHWH2 uit te roepen
‘de dag van de wraak van onze god’
om alle rouwenden te bemoedigen
3om wie rouwen om Sion [schadeloos]3 te stellen
om hun te geven hoofdtooi in plaats van as4
vreugdeolie in plaats van rouw5
feestkledij in plaats van moedeloosheid.
Hun zal worden toegeroepen ‘de steunpilaren6 van de gerechtigheid’
‘de planting van JHWH waarmee hij eer inlegt’.
4Zij zullen de plaatsen herbouwen
die ertoe gedoemd leken voor eeuwig ruïnes te blijven
de verlaten [ruïnes] uit de tijd van vroegere generaties
zullen ze doen herrijzen
de ruïne-steden, verlaten al geslachten lang,
vernieuwen.
5Vreemdelingen zullen jullie ten dienste staan
en de herders van jullie kleinvee zijn
buitenlanders jullie horigen
arbeidskrachten in de wijngaard.
6Jullie daarentegen, ‘priesters7 van JHWH
zal jullie toegeroepen worden
met ‘dienaars van onze god’ zal men jullie aanspreken
de macht van de naties zullen jullie vernietigen8
van machtspositie met hen ruilen.
7In plaats van de dubbele schande die op jullie was
in plaats van de spot – ‘hun [verdiende] lot’, juichten zij –9
zullen ze in hun land dubbel zoveel bezitten
en er zal voor hen altijd durende blijdschap zijn.
8Want ik, JHWH, heb het recht lief
ik haat roof door valsheid verkregen
ik zal hun loon getrouwelijk uitbetalen
en met hen een eeuwigdurend verbond sluiten.
9Hun nageslacht zal bekend zijn onder de naties
hun nakomelingen te midden van de volken
al wie hen zien zullen erkennen
dat zij het nageslacht zijn dat JHWH blijft zegenen.
Noten
1Gebruikt voor het verbinden van wonden. Hier beeldspraak voor herstellen/genezen.
2D.w.z., het jaar waarin JHWH zal doen wat hem welgevallig is, d.w.z. als souverein zal heersen.
3Met Buber.
4Vgl. Ez 24,17, 23.
5Vgl. Ps 45,8.
6Hier kan ook vertaald worden ‘bomen' . Bomen van de gerechtigheid lijkt op het eerste gezicht beter te harmoniëren met de volgende regel. Maar wat zijn bomen der gerechtigheid? Er lijkt hier sprake van een woordspeling.
7‘Priesters' moet hier zoveel betekenen als ‘functionarissen'.
8Gezien de volgende regel, zal ‘opeten' hier zoveel betekent als ‘vernietigen'.
9Halverwege v. 7 lijkt het intermezzo dat zich met ingang van v. 5 tot de 2. p. pl. richt af te breken. Dat lijkt in v. 7 vertaal— en verklaar-problemen op te leveren. Menige vertaling, o.a. de TOB, volgt hier de tekst van Qumran teneinde de moeilijkheid te omzeilen. Met Delitzsch wordt hier de masoretische tekst aangehouden. Delitzsch wijst op andere plaatsen in het corpus van Jesaja waar persoonswisseling optreedt: 1,29; 31,6v.; 52,14v. In de eerste twee gevallen gaat het mijns inziens om redactioneel patchwork; in het derde geval om één uit de toon vallend woord; dat is daarom moeilijk met ons geval vergelijkbaar. Patchwork lijkt ook hier het juiste woord.
Beuken (Jes IIIA[1089]) ziet hier een midrasjachtige passage die geïnspireerd lijkt op Jes 54,3v.
Overigens volg ik in de eerste twee regels van v. 7 de vertaling van Buber.
Afdrukken | vertaling door keesDu | bij 3e na Epifanie
Laatste wijziging 2 Jan 2007 11:57:02
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 61,1-4 [OT-alt] De geest van JHWH rust op mij, Jes. 61,1-3 [OT-alt] , Jes. 61,1-9 [OT] , Jes. 61,1-9 [OT] , Jes. 61,1-9 [OT] , Jes. 61,1-9 [OT]

3e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 61,1-9 [OT]
Joh. 1,35-52 [Epistel]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 264; Colofon