aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Negende zondag van de herfst, 13 november 2011
Matteüs 25,31-46
De mensenzoon brengt scheiding aan
Inleiding
Deze pericoop is het slot van een lange redevoering over de komst van het koninkrijk, die begint bij Hoofdstuk 24.
Vertaling
Mattheüs 25: 31 — 46
31En wanneer de mensenzoon komt
in zijn heerlijkheid1
en alle engelen met hem,
dan zal hij gaan zitten
op de troon van zijn heerlijkheid2 ;
32en voor hem zullen alle volken worden samengebracht,
en hij zal hen van elkaar scheiden
zoals de herder de schapen van de bokken scheidt,
33en hij zal de schapen rechts van hem neerzetten
en de bokken links.
34Dan zal de koning aan hen die rechts van hem zijn zeggen:
komt, gezegenden van mijn vader,
beërft3 het koninkrijk dat jullie bereid is4
vanaf de grondlegging van de wereld.
35Want ik had honger
en jullie hebben me te eten gegeven,
ik had dorst
en jullie gaven me te drinken,
ik was vreemdeling
en jullie gaven mij een thuis5
36naakt en jullie kleedden mij,
ziek en jullie keken naar me om
in de gevangenis en jullie kwamen bij mij.
37Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden:
Heer, wanneer hebben wij u
hongerig gezien en gevoed,
of dorstig en gaven we u te drinken?
38wanneer hebben we u
als vreemdeling gezien en een thuis gegeven
of naakt en hebben we u gekleed;
39wanneer hebben we u ziek gezien
of in de gevangenis en zijn we bij u gekomen?
40En de koning zal hen antwoorden:
Voorzeker, ik zeg jullie,
zoveel jullie gedaan hebben
aan één  van mijn minste broeders,
hebben jullie het aan mij gedaan.
41Dan zal hij tot hen die links van hem zijn zeggen:
gaat heen, van mij weg, vervloekten,
naar het eeuwige vuur dat bereid is6
voor de duivel7 en zijn engelen.
42want ik had honger
en jullie hebben me niet te eten gegeven,
ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken,
43ik was vreemdeling en jullie gaven mij geen thuis,
naakt en jullie kleedden mij niet,
ziek en in de gevangenis
en jullie keken niet naar me om.
44Dan zullen ook zij antwoorden:
Heer, wanneer hebben wij u
hongerig en dorstig gezien,
als vreemdeling of naakt,
ziek of in de gevangenis
en hebben wij u niet verzorgd?8
45Dan zal hij hen antwoorden:
voorzeker, ik zeg jullie
zoveel jullie niet gedaan hebben
aan één van deze minsten,
hebben jullie het ook niet aan mij gedaan.
46En dezen zullen weggaan naar eeuwige bestraffing
maar de rechtvaardigen naar eeuwig leven9
Noten
1ook te vertalen met: glorie, luister. Hier voor 'heerlijkheid' gekozen, ook om de verwantschap met het Onze Vader te laten meeklinken
2zie voorgaande opmerking
3dit woord geeft weer, dat het koninkrijk gegeven wordt en niet in bezit genomen kan worden
4lett. 'gereed gemaakt, geschikt gemaakt'
5onderdak gegeven
6in tegenstelling tot vs.34: het koninkrijk dat bereid is
7lett. hij die tweedracht zaait
8van diakoinein — dienen
9zie ook Daniël 12, vs 2
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij Negende zondag van de herfst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:02:37
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 25,31-46 [Evangelie] , Mat. 25,31-46 [Evangelie] Omzien naar elkaar en diakonai, dienen, Mat. 25,31-46 [Luthers leesrooster] , Mat. 25,31-46 [Evangelie]

Negende zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ez. 34,11-17 [OT]
Mat. 25,31-46 [Evangelie]
1Tess. 4,9-12 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2089; Colofon