aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Derde zondag van de herfst, 2 oktober 2011
Matteüs 21,33-43
de pachters
Inleiding
De erfgenaam buiten de poort van de wijngaard
Vertaling
33Luistert naar een andere gelijkenis.
Er was1 een mens, heer des huizes,
zo iemand die een wijngaard plantte,
een muur2 eromheen aanlegde
en er een perskuip3 in uithakte, —
hij bouwde een toren
en verhuurde hem aan landbouwers
en ging weg van zijn volk4 .
34Toen dan de tijd van de vruchten naderbij was gekomen,
zond hij zijn dienaren naar de landbouwers5
om zijn vruchten te nemen6 .
35Toen namen7 de landbouwers zijn knechten,
ze ranselden de een af,
doodden de ander
en stenigden de derde.
36Opnieuw zond hij andere knechten
meer dan de eersten
en zij deden met hen hetzelfde.
37Tenslotte zond hij hen zijn zoon, zeggend:
Zij zullen mijn zoon ontzien.
38Maar toen de landbouwers de zoon zagen,
zeiden ze onder elkaar:
Daar is de erfgenaam8 :
kom op! laten wij hem doden opdat wij zijn erfenis hebben9
39Zij namen hem,
wierpen hem uit de wijngaard
en doodden hem.
40Wanneer dan de heer van de wijngaard komt,
wat zal hij met die pachters doen?
41Zij zeggen tegen hem:
De kwaden zal hij op een kwade10 manier te gronde richten11
en de wijngaard zal hij aan andere pachters geven,
zulken die hem de vruchten zullen geven op hun tijd.
42Jezus zegt tegen hen:
Hebben jullie nooit in de schriften nagelezen:
de steen die de bouwers onbruikbaar verklaarden,
die is geworden tot kop van de hoek –
vanwege de Heer is dat geschied
en het is verwonderlijk in onze ogen’?12
43Op grond daarvan zeg ik jullie
dat het koningschap van God van jullie zal worden afgenomen
en aan een volk gegeven zal worden
dat zijn vruchten voortbrengt.
Noten
1Niet zoals NBV “er was eens” dan wordt het een sprookje
2φραγμός het afsluiten, (om)heining, scheidsmuur, hindernis Cf. Ef. 2:14
3ληνός, zo ook in Op. 14:19,20 en Op. 19:15 (daar samen met de ijzeren staf uit Ps. 2:9) als teken van het oordeel
4ἀποδημέω letterlijk: weggaan van zijn volk, zo ook in Mat. 25:15, de laatste gelijkenis van Jezus voordat hij aan zijn lijden begint, dus letterlijk van zijn volk weggaat. Zo ook in Mar. 12:1 en Luc. 15:13, 20:9, de wijngaard en de verloren zoon
5γεωργός letterlijk: grondbewerker
6Beide keren λαμβάνω direct na elkaar: in plaats van het nemen van de vruchten, worden de knechten genomen. In NBV vervalt deze aardige aansluiting  door: “vruchten in ontvangst nemen” en “grijpen”
7Beide keren λαμβάνω direct na elkaar: in plaats van het nemen van de vruchten, worden de knechten genomen. In NBV vervalt deze aardige aansluiting  door: “vruchten in ontvangst nemen” en “grijpen”
8De erfgenaam buiten de poort gebruikt als verwijzing naar Jezus: Heb. 1:1vv en Heb. 13:12vv
9σχῶμεν <— ἔχω hebben of houden, “opstrijken” (NBV is wel heel populair….. SV: “aan ons behouden”
10Κακοὺς κακῶς opnieuw mooi identiek woordgebruik: kwaden (NBV “onmensen”!) op een kwade manier (NBV: “mensonwaardig”)
11ἀπόλλυμι doden, verderven, vernietigen, verwoesten
12Cf. Ps. 118:22,23
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij Derde zondag van de herfst
Laatste wijziging 6 Nov 2020 15:28:19
Reacties:
harrypals: enkele kanttekeningen [2011-09-22 19:47:20]
een vertaling met een aantal mooie vondsten (bijv. 33 'zo iemand...', '... en ging weg van zijn volk' met de verwijzingen, 34/35 2 x 'nemen' 41 2x 'kakos' 42 'kop van de hoek' - fris)
33 de meervouds-t 'Luistert' doet archaisch aan
33 'muur'? niet eerder 'omheining'?
33 zou je bij 'georgos' ook het land (ge) mee kunnen laten klinken in de vertaler? dus 'landbouwer' bijv.
38 'zeiden ze onder elkaar' zou ik eerder vertalen, want er staat 'en'
38 'deute' eerder kom op'
39 de bijzin met 'nadat' is wat moeizaam, ik zou nevenschikkend vertalen
41 voor de levendigheid kan best 'zeggen'
41 er staat geen 'doden'; suggestie: 'een kwaad einde bezorgen'
41 ik zou 'aan' invoegen: 'aan andere pachters geven'
41 2 x 'vruchten' aan het eind is overbodig; mogelijk 'als het de tijd is'
42 weer zou 'zegt' levendig zijn
43 directe rede zou gemakkelijker in het gehoor liggen


Andere vertalingen: Mat. 21,33-46 [Evangelie] , Mat. 21,33-43 [Evangelie] , Mat. 21,33-43 [Evangelie] , Mat. 21,33-46 [Luthers leesrooster] , Mat. 21,33-43 [Evangelie] Als laatste een gelijkenis die nog heftiger is

Derde zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 21,33-43 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1256; Colofon