aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zevende zondag van de zomer, 31 juli 2011
Matteüs 14,13-21
groen gras in de woestijn
Inleiding
psalm 23 wordt gevierd in de woestijn
Vertaling
13Toen Jezus dat hoorde1 ,
keerde hij zich vandaar af2 in een schip
naar een woestijnplaats3 , alleen;
toen ook de menigten dat hoorde,
volgden zij hem over land/te voet4 vanuit de steden.
14Toen hij naar buiten kwam,
zag hij een grote menigte
en hij werd over hen ten diepste bewogen5
en hij genas hun krachtelozen6 .
15Toen het avond werd,
kwamen de leerlingen naar hem toe
en zeiden:
Woestijn7 is de plaats en het uur reeds gevorderd:
laat de menigten los8 ,
opdat zij wanneer ze zijn weggegaan naar de dorpen
voor zichzelf eten kopen.
16Maar hij zei hen:
Zij hoeven niet heen te gaan:
geven jùllie hun te eten.
17Maar zij zeiden hem:
Wij hebben hier niets
dan vijf broden en twee vissen9
18Hij zei:
Brengt me die hier.
19Hij beval de menigten te gaan zitten op het groene gras10
en toen hij de vijf broden en twee vissen had genomen
en omhoog had gekeken naar de hemel,
sprak hij de zegen11
en na ze gebroken te hebben
gaf hij aan de leerlingen de broden,
de leerlingen weer aan de menigten. 12)12
20Zij aten allen en werden verzadigd
en zij raapten het overschot van de brokken op:
twaalf 13)13 volle korven.
21Die gegeten hadden waren zo'n vijfduizend 14)14 man,
afgezien van vrouwen en kinderen.
Noten
1nl. het bericht over de moord op Johannes de Doper
2ἀναχωρέω letterlijk een andere streek opzoeken, weggaan of sterker, n.a.v. het gehoorde
3πεζῇ letterlijk ´te voet´ hier als tegenstelling tot het scheepgaan van Jezus weergegeven met ´over land´
4woestijn moet hier niet ongenoemd blijven gezien de vele connotaties in de rest van TNCH en NT: desertus locus!
5σπλαγχνίζομαι geraakt in de baarmoeder. Gezien de gangbare vertaling van eleison met ontferming, lijkt hier een andere keuze gemaakt te moeten worden. Cf. o.a. Mat. 9:36, 14:14 en 15:32. In evangeliën altijd bij Jezus of manifestatie van God de vader: vader van de verloren zoon en de barmhartige Samaritaan: Mar. 6:34 en Mar. 8:2;  Luc. 7:13, 10:33, 15:20.
6ἄῤῥωστος <— ῥώννυμι sterk zijn, hier met ontkenning: de krachtelozen worden gesterkt
7zie onder noot 2, niet wegvertalen met eenzaam o.i.d.
8ἀπολύω heeft ook de betekenis van vergeven, losmaken van je lasten
95 + 2 = vijf vingers aan iedere twee handen; cf. Mat. 15:34: zeven broden en wat visjes; zeven als getal van volheid? Genoeg eten voor iedere dag van de week. Vijf als verwijzing naar Thora.
10Psalm 23, geen χόρτος, maar wel de grazigheid van "topon chloes" van Hebr. דֶּשֶׁא‎ — gras
11cf. Lev. 19:24.
12velen lezen hier een eucharistische verwijzing of eschatologisch. Cf. ook Jes. 25:6-9 en Mat. 8:11-12 en Mat. 22:2.
13genoeg voor iedere stam, cf. Mat. 15:38, zeven korven genoeg voor de zeven volkeren die t.b.v. Israel zijn verdreven Deut. 7:1
14vijfduizend: cf. de keurtroepen van Jozua 8:12, cf. Mat. 15:38, vierduizend: alle windstreken.
De eerste spijziging is zo gelezen t.b.v. Israël en de tweede t.b.v. de volkeren. De reden daarvan ligt ertussenin: Mat. 15:21vv, de vrouw uit de volkeren wijst Jezus op de kruimkens van de tafel… dus niet alleen voor “de verloren schapen van Israël” uit 15:24, maar ook andere volken met een "groot vertrouwen" uit 15:28.
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij Zevende zondag van de zomer
Laatste wijziging 6 Nov 2020 13:08:31
Reacties:
harrypals: enkele kanttekeningen [2011-07-03 13:04:59]
precieze vertaling, ik waardeer het dat de hoofd- en bijwerkwoorden zo getrouwelijk zijn overgezet, maar dat bemoeilijkt wel het soepele voorlezen; de exegetische verwijzingen zijn vruchtbaar voor het verstaan goed om het woord 'woestijn' te laten klinken het herhaalde 'dan' (13, 14, 15) klinkt niet goed
13 : waarom 'afkeren'? ik denk meer aan 'uitwijken', 'weggaan'
13 : opvallend het apart plaatsen van 'alleen', benadrukt, is wel zinvol
13 : 'over land' is een afgeleide betekenis, beter 'te voet'
14 : beter 'menigte', zoals ook in 13, 15 en 19
14 : de vertaling 'krachtelozen' vergt wel enige toelichting
15 : niet 'zijn' bij leerlingen
15 : 'loslaten' heel terecht
16 : 'jullie' moet nadruk krijgen
19 : i.p.v. 'gaan zitten' zou ik eerder zeggen 'gaan aanliggen', om het idee van de oosterse maaltijd nog sterker op te roepen (vgl. LXX)
19 : ps. 23 heeft niet 'chortos'!
21 : 'zijn' — eig. staat er ipf. — 'waren' kan ook wel  
wiersma: enkele kanttekeningen [2011-07-03 21:01:22]
precieze vertaling, ik waardeer het dat de hoofd- en bijwerkwoorden zo getrouwelijk zijn overgezet, maar dat bemoeilijkt wel het soepele voorlezen; de exegetische verwijzingen zijn vruchtbaar voor het verstaan goed om het woord 'woestijn' te laten klinken het herhaalde 'dan' (13, 14, 15) klinkt niet goed
dank! zie enkele wijzigingen

Andere vertalingen: Mat. 14,13-21 [Evangelie] Het rouwmaal in de wildernis, Mat. 14,13-21 [Evangelie]

Zevende zondag van de zomer - groen

Wonderbare spijziging, detail uit de vloer van de kerk in Tabgha.

Overige teksten:

Mat. 14,13-21 [Evangelie]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 242; Colofon