aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Derde zondag van de zomer, 3 juli 2011
Matteüs 11,16-30
Vermaning en troost
Inleiding
Jezus vermaant de scharen om hun ongeloof, maar laat zien dat het een goede zaak is om bij hem te horen.
Vertaling
Mattheüs 11: 16-30
16Waarmee nu zal ik deze generatie1 vergelijken?
Het is gelijk aan kinderen2 ,
die op de markt zitten en de anderen toeroepen
17ze zeggen:
wij speelden voor jullie op de fluit,
en jullie dansten niet,
wij zongen een klaaglied
en jullie weenden niet.
18Want Johannes kwam zonder te eten en zonder te drinken,
en zij zeggen: hij heeft een demon.
19De zoon van de mensen kwam en hij eet en drinkt,
en zij zeggen: zie een mens, een vreter en drinker,
een vriend van tollenaars en zondaars
maar de wijsheid wordt gerechtvaardigd door haar werken.
20Toen begon hij de steden,
waarin de meeste van zijn machten verricht waren,
te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden.
21Wee u, Chorazin, wee u, Betsaïda;
want indien in Tyrus en Sidon de krachten verricht waren
die in jullie verricht zijn,
al lang geleden zouden zij zich in zak en as bekeerd hebben.
22Maar ik zeg jullie,
het zal voor Tyrus en Sidon dragelijker zijn
op de dag van het oordeel,
dan voor jullie.
23En jij Kapernaüm,
ben jij niet tot de hemelen verhoogd3 ?
Tot de onderwereld4 zal je neerdalen.
Want indien in Sodom de krachten verricht waren,
die in jou verricht zijn,
zou het tot vandaag gebleven zijn.
24Maar ik zeg jullie,
het zal voor het land van Sodom dragelijker zijn
op de dag van het oordeel,
dan voor jullie.
25En op dat tijdstip5 antwoordde6 Jezus:
Ik loof u, Vader,
Heer van de hemel en de aarde,
dat u deze dingen verborgen hebt voor wijzen en de intelligentsia,
maar geopenbaard hebt aan de kinderen7 .
26Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor u8 .
27Alles is mij toevertrouwd door mijn vader,
en niemand kent de zoon dan de vader
en niemand kent de vader dan de zoon
en wie de zoon het wil openbaren.
28Kom tot mij, allen die vermoeid en beladen zijn,
en ik zal jullie rust geven.
29Neem mijn juk op jullie en leert van mij,
want ik ben zachtmoedig en nederig van hart
en jullie vinden rust voor jullie zielen.
30Want mijn juk is zacht9 ,
mijn last is licht10 .
Noten
1Beter dan de traditionele vertaling ‘geslacht, want dat is te vaag. En er staat in het Grieks ook letterlijk ‘generatie’.
2‘Het lijkt op kinderen” klinkt mooier, maar dat staat er niet, daarom maar het wat minder mooie Nederlands als vertaling opgenomen. ‘Piadios’, jong kind
3passieve futurum, hoe te vertalen? Dus maar zo.
4in het Grieks staat: ‘Hades’, dodenrijk, onderwereld.
5in het Grieks staat: ‘kairos’.
6Participium van de passieve aoristus aopkrinomai.
7letterlijke vertaling van ‘nepios’. Maar ‘onmondig’ (zo bijv. NBG) of  ‘eenvoudigen’ (zo Leidse vertaling) is natuurlijk fraai als tegenstelling van de andere groep.
8Willibrord vertaling: ‘zo hebt u het goedgevonden’
9‘chrestos’, goed, plezierig, licht.
10licht, makkelijk te dragen.
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij Derde zondag van de zomer
Laatste wijziging 24 Jun 2011 19:51:25
Reacties:
[197] Zonder inhoud

Andere vertalingen: Mat. 11,25-30 [Evangelie] Ik zal jullie rust geven, Mat. 11,25-30 [Evangelie] Rust krijgen en juk dragen, Mat. 11,25-30 [Evangelie]

Derde zondag van de zomer - groen

Nav. Zacharia 9, 9-10, intocht in Jeruzalem; XVe eeuws gebedenboek

Overige teksten:

Zach. 9,9-12 [OT]
Mat. 11,16-30 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 555; Colofon