aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Trinitatis, 19 juni 2011
Matteüs 28,16-20
Inleiding
De Opgestane spreekt met macht en stuurt daarmee zijn leerlingen op weg
Vertaling
16Maar1 de elf leerlingen gingen naar Galilea,
naar de berg waar Jezus hen ontboden had;
17en toen ze hem zagen bogen ze zich neer,
maar sommigen hielden wat afstand2 .
18En Jezus kwam bij hen,
hij sprak tegen hen, hij zei3 :
Aan mij is gegeven alle gezag in hemel en op aarde.
19Ga dus op weg,
maak alle volken tot leerlingen4 ,
door hen te dopen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest,
20door hen te leren5 alles te bewaren6 wat ik jullie heb opgedragen.
En zie7 , Ik8 ben met jullie,
alle dagen tot de voltooiing van de wereldtijd.
Noten
1ik hoor een tegenstelling met de andere Joden van wie in de vorige pericoop spraken was, die het verhaal van Jezus verheimelijken
2zo letterlijk vertaald door Klaas Eldering in een oudere vertaling op deze site; de NBV voegt ‘nog’ toe, denkt kennelijk dat twijfel maar tijdelijk is...
3Mattheus gebruikt uitdrukkelijk twee, ook nog verschillende werkwoorden; HSV ‘sprak met hen en zei’; SV ‘sprak tot(!) hen, zeggende’
4is toch meer dan ‘onderwijs’ (SV / HSV)
5de parallel van ‘dopen’ en ‘leren’ is wezenlijk
6de NBV voegt ‘moeten’ toe en vertaalt met het wettische ‘zich houden aan’
7misschien is wel beter: ‘weet wel’ – als vertaling van de Hebreeuwse aandachtstrekker ‘hinne’ achter ‘idou’; de NBV gaat met ‘houd dit voor ogen’ ook in die richting
8staat er met nadruk
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Trinitatis
Laatste wijziging 30 Oct 2020 13:14:11
Reacties:
Machteld: Vs. 16. Ook in de aantekeningen liever Ioudaioi vertalen met "Judeeërs".
vs, 18. Ik geef de voorkeur aan "gezag" voor het begrip exousia
vs. 19. Vertaling van het woordje "oun" — 'dus' is een gevolgtrekking, dan is iets bescheidener; laat nog open wat precies het verband is tussen deze twee beweringen.
De twee participia (van baptizoo en van didaskoo)zou ik liever nevenschikkend ("en doop hen') dan causaal ('door hen te dopen') vertalen.
"op de naam" klinkt mij gekunsteld in de oren. Liever: "in de naam".


[2011-06-10 09:58:53]
harrypals: korte reactie op reactie [2011-06-10 14:23:52]
16: het is of 'de andere Joden' of 'de Judeeers'; Jezus en de Joodse leiders zijn toch allen Joden>
18 'gezag' overgenomen
19 'dus' is inderdaad sterker, vind ik hier passend: omdat Jezus alle gezag heeft, kun zij de wereld rond gaan met het werven van volgelingen
'door': nevenschikkend vertalen miskent de hierarchie die ik hoor: gaandeweg leerlingen maken is de kern, en dan volgt daarna de wijze waarop; het is niet en-en-en
'op de naam' is inderdaad gekunsteld en niet echt wezenlijk, heb ik veranderd in 'in de naam'  

Andere vertalingen: Mat. 28,16-20 [Evangelie] , Mat. 28,16-20 [Evangelie] De laatste woorden in Galilea., Mat. 28,16-20 [Evangelie] Ik met jullie...., Mat. 28,16-20 [Evangelie]

Trinitatis - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 34,4-9 [OT]
Mat. 28,16-20 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1334; Colofon