aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vijftigste Paasdag / Pinksteren, 12 juni 2011
Handelingen 2,1-24
Vertaling
1Toen de vijftigste dag vervuld werd
waren allen bijeen op dezelfde plaats.
2Plotseling geschiedde er vanuit de hemel een lawaai
als van een krachtige aanstormende wind.
Deze vulde het gehele huis waar zij zaten.
3En daar verschenen hen tongen als van vuur!
Die verdeelden zich, het zat op ieder van hen afzonderlijk!
4Allen werden zij vol van heilige Geest
en zij begonnen te spreken in andere talen,
naar gelang de Geest hen gaf zich te uiten.
5Er waren in Jeruzalem Judeeërs, die daar woonden,
godvrezende mannen uit alle volkeren onder de hemel.
6Toen dat geluid geschiedde kwam de menigte bijeen
en was in verwarring,
want zij hoorden hen elk afzonderlijk spreken
in hun eigen taal.
7Zij waren verbaasd en verwonderden zich en zeiden:
zie, zijn niet allen die daar spreken Galileeërs?
8Hoe horen wij (hen) dan ieder in onze eigen taal
waarin wij geboren zijn?
9Parthen, Meden en Elamieten,
de bewoners van Mesopotamië,
Judea en Kappadocië
Pontus en Asia,
10Frygie en Pamfylië,
Egypte en de streken van Libië, bij Cyrene,
degenen die in Rome wonen,
Joden en bekeerlingen,
11Kretenzers en Arabieren,
wij horen hen in onze eigen talen spreken
over de grote daden van God.
12Allen waren verbaasd en ermee verlegen.
De één zei tegen de ander: wat wil dit toch zijn?
13Maar anderen sneerden: ze zitten vol zoete wijn!
14Toen stond Petrus op, met de elf.
Hij verhief zijn stem en uitte zich tegen hen:
Judese mannen
en u allen die in Jeruzalem woont:
laat dit u duidelijk zijn
en leent uw oor aan mijn woorden.
15Dezen zijn niet dronken,
zoals u veronderstelt.
Het is immers het derde uur van de dag!
16Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël:
17Het zal zijn in het laatste der dagen, spreekt God,
dat ik zal uitgieten van mijn geest op alle vlees,
en uw zonen zullen profeteren
en uw dochters ook.
Uw jongelingen zullen gezichten zien,
uw ouden zullen dromen dromen.
18Ja ook op mijn slaven en op mijn slavinnen
giet ik in die dagen uit van mijn geest
en zij zullen profeteren.
19Ik zal wonderen geven in de hemel boven
en tekenen op de aarde beneden:
bloed en vuur en walm van rook.
20De zon zal veranderen in duisternis,
de maan in bloed
voordat de dag van de Heer komt,
groot en heerlijk!
21Het zal zijn: ieder die de naam van de Heer aanroept
zal bevrijd worden.
22Mannen van Israël, hoort deze woorden:
Jezus de Nazareeër,
is een man ons door God aangewezen
door krachten, wonderen en tekenen,
die God door hem in uw midden verricht heeft,
zoals u weet.
23Deze is naar de bepaalde raad en voorkennis van God, uitgeleverd
door de hand van wettelozen,
en u hebt hem aan het kruis genageld
en gedood.
24God heeft hem echter opgewekt
en de banden van de dood losgemaakt,
want het was niet mogelijk
dat hij door hem werd vastgehouden.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Vijftigste Paasdag / Pinksteren
Laatste wijziging 25 Jan 2021 20:22:38
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Hand. 2,1-13 [NT-alt] Pinksteren, Hand. 2,1-24 [Epistel] De grote dag van de HEER, Hand. 2,1-24 [Epistel] , Hand. 2,22-32 [Epistel] , Hand. 2,1-13 [Evangelie]

Vijftigste Paasdag / Pinksteren - rood

Overige teksten:

Ez. 11,17-20 [OT]
Hand. 2,1-24 [Epistel]
Gen. 11,1-9 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2004; Colofon