aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Derde zondag van Pasen / Misericordia Domini, 8 mei 2011
Genesis 4,1-26
Vertaling
4:11 De mens bekende Eva zijn vrouw.
Zij werd zwanger en baarde Kaïn
zij zei:
Voortgebracht heb ik een man, met de HEER.
2Zij ging voort met baren: zijn broeder Abel.
Abel werd herder van kleinvee
Kaïn werd bewerker van de akker.
3Na verloop van dagen gebeurde het
dat Kaïn van de vrucht van de akker een gave bracht aan de HEER.
4En Abel, ook hij bracht er een
van de eerstelingen van zijn kleinvee, van hun vetdelen.
De HEER keek naar Abel en zijn gave
5naar Kaïn en zijn gave keek hij niet.
Toen werd Kaïn zeer toornig en boog zijn aangezicht neer.
6De HEER zei tot Kaïn:
Waarom ben je toornig?
Waarom is je aangezicht neergebogen?
7Is het niet zo:
als je goed doet, hef het op;
als je niet goed doet, lig je aan de deur van de zonde.
Op jou is hij gericht
en jij zult over hem heersen.
8En Kaïn sprak tot Abel, zijn broeder.

Toen zij op het veld waren, gebeurde het:
Kaïn stond op tegen Abel, zijn broeder, en doodde hem.
9De HEER zei tot Kaïn:
Waar is Abel, je broeder?
Hij zei:
Weet ik niet. Ben ik mijn broeders hoeder?
10Hij zei:
Wat heb je gedaan!
Hoor, het bloed van je broeder schreeuwt tot mij vanuit de akker!
11En nu, vervloekt ben jij vanuit de akker
die zijn mond opensperde om het bloed van je broeder te ontvangen uit je hand.
12Al bewerk je de akker,
hij zal niet voortgaan aan jou zijn vermogen te geven.
Dwalend en dolend zul je zijn op de aarde.
13Kaïn zei tot de HEER:
Te groot om te dragen is mijn schuld.
14Zie, jij verdrijft mij vandaag van het aangezicht van de akker
voor jouw aangezicht moet ik mij verbergen.
Ik zal dwalend en dolend zijn op de aarde.
Het zal geschieden dat wie mij maar vindt, mij zal doden.
15De HEER zei tot hem:
Welnu dan, wie ook maar Kaïn doodt, hem zal het zevenvoudig worden gewroken.
En de HEER stelde aan Kaïn een teken
dat niet, wie hem maar vond, hem zou neerslaan.
16En Kaïn trok uit
weg van het aangezicht van de HEER
en hij woonde in het land Nod, (Doling), ten oosten van Eden.

17Kaïn bekende zijn vrouw
zij werd zwanger en baarde Henoch.
Hij werd bouwer van een stad
en hij gaf de stad een naam, de naam van zijn zoon: Henoch.
18Voor Henoch werd Irad geboren.
Irad verwekte Mechujaël
Mechiaël verwekte Metusaël
Metusaël verwekte Lamech.
19Lamech nam zich twee vrouwen.
De naam van de een was Ada
en de naam van de ander Silla.
20Ada baarde Jabal.
Hij is de vader
van wie een tent bewoont, met vee erbij.
21De naam van zijn broeder was Jubal.
Hij is de vader
van al wie vaardig is op harp en fluit.
22En Silla, ook zij baarde: Tubal-Kaïn, slijper:
al wie koper en ijzer bewerkt.
De zuster van Tubal-Kaïn was Naäma.
23Lamech zei tot zijn vrouwen:
Ada en Silla, hoor mijn stem
vrouwen van Lamech, neig je oor naar mijn spreuk.
Ja, een man dood ik als ik verwond word
een kind als een striem mij treft.
24Ja, zevenvoudig wordt Kaïn gewroken
Lamech zevenenzeventig maal.

25Adam bekende nogmaals zijn vrouw
en zij baarde een zoon.
Zij gaf hem de naam Set
— want God heeft mij gezet
een andere nazaat voor Abel
want Kaïn heeft hem gedood. —
26En Set, ook voor hem werd een zoon geboren.
Hij gaf hem de naam Enos.
Toen begon men de naam van de HEER uit te roepen.
Noten
1Vertaling: SHA
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Derde zondag van Pasen / Misericordia Domini
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:57:13
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Gen. 4,1-16 [OT-alt]

Derde zondag van Pasen / Misericordia Domini - wit

Amazing...

Overige teksten:

Joh. 21,1-14 [Evangelie]
Gen. 4,1-26 [OT-alt]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 856; Colofon