aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zesde zondag van de Veertig dagen, 17 april 2011
Jesaja 53,1-12
Inleiding
Vertaling
13Zie mijn knecht zal succesrijk zijn
Hij zal stijgen, zal verheven en zeer hoog zijn.
14Evenals velen om hem1 ontzet waren
zo wezenloos geschonden was zijn verschijning
en ontmenselijkt zijn gestalte –
15zo zal hij vele naties opschrikken2 ;
om hem zullen koningen de mond dicht klemmen.
Want zij, aan wie niets verteld was, zien het
en wie niets gehoord hadden, begrijpen het.

1Wie kon geloven wat door ons is gehoord?
De arm van JHWH, aan wie was die geopenbaard?
2Hij kwam op als een loot, voor zich alleen3
als een wortelscheut uit dorre aarde.
Hij had geen gestalte, niets majesteitelijks
zodat wij hem zouden hebben aangezien
geen verschijning
zodat wij hem begeerd zouden hebben.
3Hij was gesmaad en gemeden door mensen
een mens van smarten, bekend met ziek zijn
als iemand die maakt dat men zijn gezicht voor hem verbergt.
Hij was gesmaad – en wij hebben hem niet geacht.
4Evenwel, onze ziekten, hij heeft ze gedragen
onze smarten heeft hij getorst.
Wij echter achtten hem een geteisterde
een door God geslagene en neergebogene.
5Hij echter is het, die werd doorboord om onze overtredingen
verbrijzeld om onze schulden.4
Tuchtiging, ons tot vrede, was op hem
door zijn striemen kregen wij genezing.
6Wij allen dwaalden als schapen
we wendden ons gezicht ieder naar zijn eigen weg
maar JHWH liet hem treffen
de schuld van ons allen.
7Hij werd voortgejaagd, maar hij, daaronder boog hij zich
en deed zijn mond niet open;
zoals een lam dat naar de slacht wordt gevoerd
als een ooi die stom blijft voor haar scheerders
deed hij zijn mond niet open.
8Door een onderdrukkend rechtsysteem5 werd hij weggenomen
en zijn lot,6 wie klaagt er over?
Ja, hij werd weggesneden uit het land der levenden
om de overtreding van zijn volk was de teistering op hem.
9Men gaf hem zijn graf bij misdadigers
Bij boosdoeners,7 na zijn dood8
hoewel hij geweldloos handelde
en er geen bedrog in zijn mond was.
10Het behaagde JHWH echter hem te verbrijzelen
hij liet hem ziek worden.
Waarlijk hij stelde9 zijn bestaan tot schuldoffer.
Hij zal nageslacht zien, dagen van leven hebben.
Wat JHWH behaagt, zal door zijn toedoen gelukken.
11Na de rampspoed van zijn bestaan zal hij [licht10 ] zien
zal hij zich verzadigen aan de kennis11 omtrent zichzelf:
De rechtvaardige, mijn knecht, zal zich aan de velen rechtvaardig betonen
hun schulden, hij is het die ze zal torsen.
12Daarom zal ik hem laten delen als een van de velen:
met machtigen12 zal hij de buit delen
omdat hij zijn bestaan aan de dood heeft blootgesteld
en onder de overtreders gerekend werd.
13Hij echter heeft de zonden van velen gedragen
en voor hun overtreding13 liet hij zich treffen.

Noten
1MT: 'om jou'.
2'uiteenspetteren'. Zie voor deze en andere keuzen: W.Beuken, Jesaja 2a (POT).
3voor zijn (eigen) aangezicht > alleen.
4Of: overtredingen, vgl. 6 en 11.
5Als hendiadys.
6generatie > lot, bestemming, vgl. TWAT s.v.
7Emendatie > 'osej ra', parallel aan en assonerend met resja'im; MT 'rijken', vgl. versiones.
8Of: begraafplaats.
9Emendatie: 'emet sim. Subject kan Knecht of JHWH zijn.
10Zo ingevoegd door Q, vgl. LXX.
11Of: kennis van hem = JHWH; TOB en Chouraqui: aan hoe hij gekend wordt, nl. zoals in de volgende zin.
12Bij Buber object.
13Zo bv. Qumran; Mass.: overtreders.
Afdrukken | vertaling door kad | bij Zesde zondag van de Veertig dagen
Laatste wijziging 10 Mar 2011 15:10:02
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 53,1-12 [OT] , Jes. 53,1-12 [OT-alt] , Jes. 53,1-12 [OT] , Jes. 53,1-12 [OT] , Jes. 53,1-12 [OT-alt] , Jes. 53,1-13 [OT]

Zesde zondag van de Veertig dagen - rood en paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 21,1-11 [Evangelie]
Jes. 50,4-7 [OT]
Jes. 52,13-15 [OT]
Jes. 53,1-12 [OT]
Fil. 2,5-11 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2099; Colofon