aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 8e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zevende zondag na Epifanie, 20 februari 2011
Matteüs 5,33-48
... maar ik zeg jullie
Inleiding
Aanscherping van oude geboden
Vertaling
33Nogmaals, jullie hebben gehoord
dat tot de voorvaderen1 werd gesproken:
je zult geen valse eed afleggen,
maar je zult voor de Heer je eden inlossen.
34Maar ik zeg jullie helemaal niet te zweren,
niet bij de hemel,
want dat is de troon van God,
35noch bij de aarde,
want dat is de voetbank van zijn voeten,
noch bij Jeruzalem,
want dat is de stad van de grote koning;
36zweer niet bij je hoofd,
want je kunt niet één haar wit maken of zwart.
37 Jullie ja-woord moet ja zijn,
[en] nee nee;
elke verdere toevoeging
is uit den boze!
38Jullie hebben gehoord dat werd gesproken:
een oog voor een oog
en een tand om voor een tand.
39maar ik zeg jullie aan het2 boze geen weerstand te bieden;
maar als iemand3 jou op jouw rechter wang slaat
draai dan ook de andere naar hem toe.
40En als iemand met jou wil procederen
en jouw (onder)hemd4 wil afnemen,
laat hem dan ook de5 mantel;
41en als iemand jou zal oproepen6 voor één mijl,
ga er twee met hem.
42Als iemand je iets vraagt: geef,
en als iemand van jou wil lenen: wend je niet af.
43Jullie hebben gehoord dat werd gesproken:
Je zult je naaste liefhebben
en je zult je vijand haten.
44Maar ik zeg jullie:  
Heb(t) je vijanden lief
en bid(t) voor wie jullie vervolgen,
45opdat jullie kinderen7 worden
van jullie vader in de hemelen.
Want hij laat zijn zon opgaan
over bozen en goeden,
en laat het regenen
over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
46Want als jullie liefhebben
wie jullie liefhebben,
welk loon krijgen jullie dan8 ?
Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?
47En als jullie alleen jullie broeders9 groeten,
wat voor buitengewoons10 doen jullie dan?
Doen ook de heidenen niet hetzelfde?
48Laten jullie dan volmaakt zijn11 ,  
zoals jullie hemelse Vader volmaakt is!
Noten
1meer sekseneutraal: het voorgeslacht
2de ?
3in het Grieks wordt in dit en de volgende verzen steeds de formulering gebruikt: ‘wie jou dit, doe hem dat'.
4wonderlijk dat de NBV hier het m.i. archaïsche ‘onderkleed’ gebruikt
5je
6vgl. oproepen voor militaire dienst — dwangarbeid
7letterlijk: zonen
8de NBV omschrijft hier m.i. mooi: is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft
9zusters en broeders
10NBV: 'uitzonderlijks'
11doorgaans wordt, in het verlengde van vs. 37-44, met imperatief vertaald ('wees'), maar het Grieks heeft hier een futurum. Vertaling met imperatief is zeker mogelijk. Maar op de hier voorgestelde wijze blijft het verschil zichtbaar in het Nederlands
Afdrukken | vertaling door zuurmond | bij Zevende zondag na Epifanie
Laatste wijziging 14 Feb 2011 11:33:10
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 5,33-48 [Evangelie]

Zevende zondag na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 22,21-27 [OT]
Mat. 5,33-48 [Evangelie]
1Kor. 4,6-21 [NT-alt]

Deze site heeft 246 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 48; Colofon