Warning: Undefined variable $sp in /customers/f/f/b/schriftlezing.nl/httpd.www/index.php on line 2474 Warning: Undefined variable $sp in /customers/f/f/b/schriftlezing.nl/httpd.www/index.php on line 2474 Schriftlezing - Site voor bijbelvertalers
aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Tweede zondag na Epifanie, 16 januari 2011
1 Korintiërs 1,17-25
Inleiding
Van dwaasheid die wijsheid geworden is — en omgekeerd
Vertaling
17Want1 Want Christus heeft mij niet uitgezonden om te dopen,
maar om het goede bericht te brengen2
niet met de wijsheid3 van het spreken4 ,
opdat het kruis van de5 Christus niet leeg6 gemaakt wordt.
18Want dat spreken van het kruis,
dat is voor hen die verloren lopen7 wel dwaasheid,
maar het is voor hen die bevrijd worden, voor ons, Gods kracht.
19Want er is geschreven:
Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren laten gaan,
en het verstand van de verstandigen zal ik afschaffen.8
20Waar is de wijze?
waar de schriftgeleerde?
waar de discussieerder9 van deze eeuw10 ?
Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt?
21Want omdat het in de wijsheid van God zo is
dat de wereld door de wijsheid God niet kende,
leek het God goed toe11
om door de dwaasheid van de12 verkondiging
hen die vertrouwen te bevrijden.
22Immers: Joden vragen13 om tekens
en Grieken zoeken14 wijsheid15 '
23maar wij verkondigen een gekruisigde Christus,
voor Joden een schandaal16 ,
voor volken17 een dwaasheid,
24maar voor hen die geroepen zijn
— Joden en Grieken —
een Christus18 als Gods kracht en Gods wijsheid;
25dat is zo
omdat het dwaze van God wijzer is dan de mensen,
en het zwakke van God sterker dan de mensen.
Noten
1vs. 17 hoort (ook) bij deze pericoop, omdat Paulus hier associatief de overgang maakt van 'doop' naar 'kruis'
2NBV laat 'evangelie' weg
3NBV 'diepzinnig', verliest de verbinding met het vervolg
4ik vertaal dit zo actief vanwege de verbinding met het 'spreken van het kruis' in vs. 18
5is het willekeurig dat de tekst nogal varieert in 'Christus' en 'de Christus'? ik vertaal het lidwoord toch maar mee
6letterlijk: door spreken in eigen wijsheid wordt Christus van het kruis gehaald en houden we een leeg kruis over!
7partic. praesens ' het proces loopt nog, nog niets is beslist
8Jes. 29:14
9NBV 'redenaar'
10Willibrordvertaling en NBV 'wereld' ' verliezen het onderscheid dat Paulus kennelijk maakt tussen 'aeon' en kosmos'
11Willibrordvertaling en NBV plat 'heeft besloten'
12waar haalt de NBV 'onze' vandaan? lekker knus...
13Willibrordvertaling voegt 'blijven' in en vertaalt 'eisen'
14Willibrordvertaling 'verlangen'
15NBV voegt een lidwoord toe ('de Joden', 'de Grieken'), legt teveel vast
16komt dit woord niet het dichtst bij het heftige Griekse woord, over het ongehoorde en onmogelijke van een gekruisigde messias, meer dan het versleten 'aanstoot'?
17Naardense Bijbel 'wereldlingen'
18nog steeds object van 'wij verkondigen' in vs. 23 ' dus niet 'is' tussenvoegen zoals de NBV doet
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Tweede zondag na Epifanie
Laatste wijziging 17 Dec 2020 19:01:30
Reacties:
jaap goorhuis: lidwoord [2011-01-10 09:17:32]
Harry spreekt over een willekeurig gebruik van het lidwoord, bepaald of onbepaald, bij Christus. Zou het wellicht aanbeveling verdienen om met 'Christus' te vertalen wanneer het lidwoord ontbreekt en met 'gezalfde' wanneer er wel een lidwoord gebruikt wordt? M.a.w.: ís het wel zo willekeurig?
harrypals: lidwoord [2011-01-11 18:27:20]
nee, ik bedoel niet te zeggen dat het gebruik van het lidwoord willekeurig is. De exegese moet uitwijzen of er een gedachte/bedoeling achter zit.
We zijn het erover eens dat je dit in de vertaling moet laten horen — of er wel of niet een lidwoord staat. Ik hecht er wel aan om steeds 'Christus' (of evt. 'Gezalfde) te vertalen: om de argeloze hoorder duidelijk te maken dat er in het Grieks steeds hetzelfde woord staat. 'De Christus' is opvallend en afwijkend genoeg om de aandacht van de hoorder te trekken

Andere vertalingen: 1Kor. 1,10-17 [NT-alt] , 1Kor. 1,18-31 [Epistel] , 1Kor. 1,18-31 [NT-alt] , 1Kor. 1,1-17 [rector] , 1Kor. 1,18-31 [rector]

Tweede zondag na Epifanie - groen of wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Kor. 1,17-25 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 111; Colofon