aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 6e van Pasen | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Kerstmorgen, 25 december 2010
Johannes 1,1-14
Gods principe
Inleiding
na het principe van de schepping klinkt het principiële woord van Gods genade en waarheid
Vertaling
1In principe1 was2 het woord
en het woord3 , hij, was bij God
en God was het woord.
2Dit was in principe bij God.
3Alles is door hem geworden;
zonder hem is niets geworden
van wat geworden is.
4Door hem4 was leven — het leven als het licht van de mensen.
5Het licht schijnt in de duisternis
en de duisternis heeft het niet gegrepen5 .
6Er geschiedde een mens6 , gezonden van Godswege.
Zijn naam was Johannes.
7Hij kwam voor een getuigenis,
om te getuigen over7 het licht,
opdat allen door hem zouden geloven.
8Hij was niet het licht,
maar [hij kwam] om te getuigen over het licht.
9Het licht, het waarachtige,
dat iedere mens verlicht op weg naar de wereld8 .
10In de wereld was hij
en de wereld is erdoor geworden
en de wereld heeft hem niet gekend9 .
11Hij is gekomen tot het zijne
en de zijnen hebben hem niet aangenomen.
12Maar wie hem aangenomen hebben,
aan hen heeft hij macht10 gegeven kinderen van God te worden;
aan hen die in zijn naam vertrouwen hebben,
13die niet uit bloed,
noch uit de wil van het vlees11 ,
noch uit de wil van een man
maar uit God geworden zijn.
14Het woord is vlees12 geworden.
Het heeft zijn tent onder ons opgeslagen13 .
Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd
als14 van de enig geborene van een vader
vol genade en waarheid.
Noten
1Naar Gen. 1; aansluitend bij Latijn: principe, het is een principiële zaak die hier aan de orde is, evenals in Genesis. Barnard: van hoofde aan. Naarden: Sinds het begin — wanneer was dat dan?
NB. Vertalen in tegenwoordige tijd geeft zowel in Genesis als hier een enorme extra dynamiek: God is nog altijd scheppend handelend met deze aarde bezig en zijn principiële woord getuigt daarvan. Hoe dan ook: het is een hoofdzaak voor God
2impf, voortdurend
3Naarden: het spreken
4Gr 'en' weergegeven met door. Naarden: Daardoor.
5Of; overmeesterd. Ook (Naarden:) opgenomen
6Ook (Naarden:) het geschiedt: een mens wordt uitgezonden.
7of: van
8gekoppeld aan πάντα ἄνθρωπον, i.p.v. aan τὸ φῶς
9of: erkend of (Naarden:) herkend
10of: vermogen exousia (Naarden)
11Naarden: menselijk vlees
12Naarden: vlees-en-bloed
13σκηνη — cf. tabernakel, meer dan verblijven of wonen
14Naarden: zoals eigen aan de enig.
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij Kerstmorgen
Laatste wijziging 26 Feb 2021 09:56:07
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 1,1-14 [Evangelie] Proloog, Joh. 1,1-14 [Evangelie] , Joh. 1,1-14 [Evangelie] Opdat allen door hem gaan geloven, Joh. 1,1-14 [Evangelie] , Joh. 1,1-14 [Evangelie] Gods principe, Joh. 1,1-14 [Evangelie] in principe, Joh. 1,1-14 [Evangelie] , Joh. 1,1-18 [Evangelie]

Kerstmorgen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 1,1-14 [Evangelie]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 117; Colofon