aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Kerstnacht, 24 december 2010
Lucas 2,1-20
Vertaling
Lucas 2: 1 — 20

1Het geschiedde1 in die dagen
dat er een bevel uitging van keizer Augustus
dat de hele bewoonde wereld2 moest worden ingeschreven.
2Deze eerste inschrijving geschiedde
toen Quirinius landvoogd was over Syrië.
3Allen gingen op weg om te worden ingeschreven,
ieder naar zijn eigen stad.
4Ook Jozef ging op van Galilea, uit de stad Nazaret
naar Judea, naar de stad van David
die Bethlehem3 genoemd wordt,
omdat hij uit het huis en het geslacht van David was,
5om te worden ingeschreven met Maria, zijn aanstaande vrouw,
die zwanger was.
6Het geschiedde toen zij daar waren
dat de dagen dat zij baren zou vervuld waren,
7en zij baarde haar zoon, de eerstgeborene,
wikkelde hem in doeken
en legde hem in een kribbe,
omdat er voor hen geen plaats was
in de herberg4 .
8En er waren herders in die streek,
die zich in open veld ophielden
en de nachtwake hielden5 over hun kudde.
9Een engel6 van de Heer stond plots7 bij hen
en de heerlijkheid8 van de Heer omstraalde hen
en ze vreesden9 met grote vrees.
10En de engel zei tot hen:
Vrees niet
want zie, ik verkondig u grote vreugde10
die zijn zal voor heel het volk:
11u is vandaag11 de bevrijder geboren,
hij is Christus, Heer,
in de stad van David.
12En dit is voor u het teken:
je zult een kindje12 vinden, in doeken gewikkeld
en liggend in een kribbe.
13En plotseling geschiedde het dat er bij de engel
een menigte was van hemelse heerscharen,
God lovend met de woorden:
14Eer13 zij God in de hoge
en vrede op aarde
bij mensen van zijn welbehagen14
15En het geschiedde
toen de engelen van hen weggingen naar de hemel
dat de herders tot elkaar spraken:
Laten wij dan naar Bethlehem gaan
om het woord15 dat geschied is te zien,
dat de Heer ons bekend heeft gemaakt16 .
16En ze gingen met spoed
en vonden Maria en Jozef
en het kindje, liggend in de kribbe;
17Toen ze het zagen maakten ze het woord bekend
dat tot hen was gesproken over dit kind17 .
18En allen die het hoorden verwonderden zich
over wat door de herders tot hen was gesproken.
19Maria nu bewaarde al deze woorden,
ze overwegend in haar hart.
20En de herders keerden terug,
God verheerlijkend en lovend
om alles wat zij hadden gehoord en gezien,
juist zoals tot hen gesproken was.
Noten
1Deze wat archaïsche uitdrukking is hier gebruikt om het verband met het Hebreeuwse wajihi in herinnering te roepen: let op, er volgt iets belangrijks!zie ook vss. 2,6,13 en 15
2vertaling van oikoumene, de wereld waar mensen wonen
3naar Micha 5:1
4Eigenlijk: het bovenverblijf. Het gastenverblijf bestond uit een stal beneden voor de dieren en een verblijf boven voor de mensen. De bovenverdieping was dus vol
5dubbele bewoording in Grieks geeft nadruk aan
6godsbode, boodschapper; vanwege het meervoud in vs. 15 hier ook voor 'engel' gekozen
7aor. van dit werkwoord geeft een abrupte handeling aan
8Gr. Doxa, afgeleid van het Hebr. Kabod: eer, gewicht. Hier met heerlijkheid vertaald, ook vanwege vs. 20. In vs. 14 gekozen voor 'eer'
9hier is de godsvrees bedoeld, geen 'angst'. Vgl het Engelse 'awe'
10deze grote vreugde staat in contrast met de grote vrees van vs. 9
11nu, heden,vandaag, in tegenstelling tot 'in die dagen', d.w.z. 'ooit
12Gr. brefos, pasgeboren kind
13hier past 'heerlijkheid' niet, wel 'eer' in de zin van kabod
14zie Psalm 51:20
15Gr. rèma, afgeleid van het Hebr. dabar: woord en daad; zie ook vss. 17 en 19
16doen kennen, openbaar maken,zie ook vs. 17
17Gr. paidion, jongetje
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij Kerstnacht
Laatste wijziging 9 Dec 2010 14:59:45
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-21 [OT] , Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-14 [Evangelie] , Luc. 2,15-20 [Evangelie] het woord dat is geschied, Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-20 [Evangelie]
Exegeses: Luc. 2,1-20 [Commentaar] En het geschiedde...

Kerstnacht - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 9,1-7 [OT]
Mi. 5,1-4 [OT-alt]
Luc. 2,1-20 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 216; Colofon