aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Derde zondag van Advent, 12 december 2010
Micha 6,1-8
Vertaling
1
1Hoor nu wat JHWH zegt :
Sta op! Twist,2   ten overstaan van de bergen,3
horen moeten de heuvels je stem!
2Hoor, jullie, bergen, een twist-geding van JHWH
jullie, vaste grondvesten van de aarde!
Want een twist-geding heeft JHWH met zijn volk
met Israël houdt hij een geding:

3— Mijn volk, wat heb ik je gedaan?
Waarmee heb ik je vermoeid?
Antwoord mij4 !
4Ja, ik heb je doen opgaan uit het land Egypte,
uit het slavenhuis  heb ik je vrijgekocht.
Ik heb voor je uitgezonden
Mozes, Aäron en Mirjam.
5Mijn volk, gedenk nu5
wat Balak, koning van Moab, beraamde
en wat Bileam, zoon van Beor, hem antwoordde,
hoe het was van Sittim af tot Gilgal toe
om te erkennen de rechtvaardige daden / rechtvaardigheden6    van JHWH.
6Waarmee moet ik JHWH tegemoet treden,
mij buigen voor God in de hoogte?
Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers,
met eenjarige stierkalveren?7
7Heeft JHWH behagen in duizenden rammen,
in tienduizenden beken met olie?
Moet ik mijn eersteling geven voor mijn rebellie,8
de vrucht van mijn schoot voor de zonde van mijn ziel?9

8— Er is je gemeld, o mens, wat goed is;
en wat vraagt JHWH anders van je,
dan recht te doen
goedertierenheid / betrouwbare daden, lief te hebben
en zorgvuldig10   te gaan met je God.
Noten
1Vertaling door het Amstelpreekteam
2We zijn er niet over uit welk woord je hier moet gebruiken. Twist lijkt zo op ruzie. Maar geding is in iedergeval geen rechtspraak in onze zin van het woord. Geding gaat vooral om het rechtspreken ten overstaan van een groep oudsten in de poort. Riv heeft een aantal voorwaarden; zie ook Breukelman, Debariem.
3De bergen als symbool van de woonplaats van de goden (Van der Woude), of is het: de bergen zijn getuigen in deze riv. In de riv gaat het altijd om de rasja en Zaddik (Micha 7 ver 9 gebruikt dit woord dubbel.) De hele schepping wordt erbij betrokken. De heuvels die moeten horen laten het klinken alsof ze getuigen zijn. Misschien moet je wel beide betekenissen laten staan.
4Dit is wat gebeurt bij een Riv. Vraag en antwoord. Precies het midden van de Godsspraak.  JHWH komt 7 keer voor en MH = wat of waarmee ook.
5Belangrijk dat je gedenkt. Gilgal is bij uitstek de plaats om te gedenken.
6Letterlijk staat er rechtvaardigheden.
7Liturgie tot in het overdrevene.
8Al die eerstelingen. Alle liturgiekritische teksten stellen de leegte van de eredienst aan de orde. Het moet wat voorstellen en inhouden het moet iets te maken hebben met de praxis.
9Liever bestaan omdat ziel anders zo los van het lichaam komt.
10Behoedzaam, heeft de S.A. Komt uit Jesaja.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Derde zondag van Advent
Laatste wijziging 8 Dec 2010 15:17:15
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mi. 6,1-8 [OT-alt]
Exegeses: Mi. 6,1-8 [Commentaar] niets anders dan recht doen

Derde zondag van Advent - paars of rozerood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 11,2-15 [Evangelie]
Jes. 35,1-10 [OT]
Mi. 6,1-8 [OT-alt]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 55; Colofon