aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Tiende zondag van de herfst, 21 november 2010
Maleachi 4,1-6
Vertaling
Maleachi 4,1-61

1Want zie, die2 dag gaat komen,
brandend als een oven!
Dan zullen alle bruten, alle boosdoeners3
stoppels zijn:
verzengen zal hen de dag die komen gaat
– heeft JHWH der Legerscharen gezegd –,
die wortel noch tak van hen zal overlaten.
2Maar opgaan zal voor jullie, die mijn naam vreest,
de zon der gerechtigheid:
verlichting [brengend] met4 haar vleugels!
Dan zullen jullie uitgelaten5 opspringen
als mestkalveren
3en de booswichten vertrappen,
want zij zullen as onder jullie voetzolen zijn
op de dag die ik teweegbreng6
– [zo] heeft JHWH der Legerscharen gezegd.

4Denk aan het Onderricht7 van Mozes, mijn dienaar
dat ik hem heb opgedragen op de Horeb:
voor heel Israël [geldende] wetten en regels.

5Zie, ik zend tot jullie Elia, de profeet
voordat die grote, die vreeswekkende dag van JHWH komt.
6Hij zal het hart van de vaders bekeren tot de zonen
en het hart van de zonen tot hun vaders,
opdat ik bij mijn komst
het land niet met de ban[vloek] sla.
Noten
1a) andere telling: 3,19-24.    b) de spatie na vers 3 markeert vers 4 als een afsluiting van de Profetenboeken; de spatie na vers 4 geeft aan dat volgens velen de verzen 5 en 6 een tweede slot vormen, dat in of na de Makkabeeëntijd (167-164 v.Chr.) geschreven kan zijn.
2Zoals ook in vers 5 staat hier eigenlijk ‘de’, maar de context wijst op ‘de dag van JHWH’; over die bewuste dag gaat het.
3Eigenlijk singularis.
4Voor de vertaling van het Hebreeuwse voorzetsel b is als tussenoplossing ‘met’ gekozen omdat de zon weliswaar op haar vleugels verlichting (genezing) brengt, maar die ook door die vleugels (als beeld van haar stralen) teweeg-brengt.
5Eigenlijk staat er ‘uittrekken en opspringen’. Het is evenwel mogelijk nevengeschikte Hebr. werkwoorden op elkaar te betrekken. Het beeld schetst bij huis vastgemaakte mestkalveren, die losgemaakt, ev. naar buiten gebracht worden. Zo kunnen ze in meer dan één betekenis ’uitgelaten’ zijn.
6Letterlijk: ‘maak’.
7Uiteraard kan tora hier ook onvertaald worden gelaten. Dan leest men: ‘Denk aan de tora van … die ik ….’
Afdrukken | vertaling door bennefesj | bij Tiende zondag van de herfst
Laatste wijziging 30 Sep 2010 19:44:42
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mal. 4,1-6 [OT] De grote dag van JHWH, Mal. 4,1-6 [OT] , Mal. 4,1-6 [OT]

Tiende zondag van de herfst - groen of wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mal. 4,1-6 [OT]
Luc. 21,5-19 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 86; Colofon