aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vijfde zondag van de zomer, 18 juli 2010
1 Samuël 1,1-20
Vertaling
1Er was een zeker man uit Ramataïm-Sofim,
uit het gebergte Efraïm,
zijn naam was Elkana,
zoon van Jerocham, zoon van Elihu,
zoon van Tochu, zoon van Suf,
een Efratiet.
2Hij had twee vrouwen,
de naam van de ene was Hanna,
de naam van de tweede: Peninna.
Het was1 Peninna, die kinderen had,
Hanna had geen kinderen.
3Die2 man nu ging [feest]dag na [feest]dag op uit zijn stad
om zich neer te buigen en een offer te brengen
voor JHWH der legerscharen in Silo;
daar waren de twee zonen van Eli, Chofni en Pinechas
priesters voor JHWH.
4Het geschiedde op de dag waarop Elkana offerde,
dat hij Peninna, zijn vrouw en al haar zonen en dochters
als gewoonlijk [hun] porties gaf,
5maar Hanna [kon] hij [slechts] één portie geven
— met [ingehouden] woede, want van Hanna hield hij,
maar JHWH had haar moederschoot gesloten.
6Ook griefde haar rivale haar telkens weer
om haar er razend over te maken
dat JHWH haar moederschoot had toegesloten.
7Zo ging het3 jaar op jaar:
zo dikwijls zij opging naar het huis van JHWH,
griefde zij haar
zodat zij huilde en niet at;
8Dan zei Elkana, haar man, tot haar:
Hanna, waarom huil je?
Waarom eet je niet?
Waarom is je hart kwaad?
Ben ik niet goed voor jou,
[beter] dan tien zonen?

9[Eens] stond Hanna op
nadat men in Silo gegeten en gedronken had;
Eli, de priester was op een stoel gezeten bij de deurpost
van de tempel van JHWH.
10Verbitterd was zij;
ze bad tot JHWH
en huilde hevig.
11Toen deed ze een gelofte, ze zei:
JHWH der legerscharen,
als gij werkelijk de ellende van uw dienstmaagd aanziet
en mij gedenkt
en uw dienstmaagd niet vergeet
maar uw dienstmaagd een mannelijke nazaat geeft,
dan geef ik hem aan JHWH
al de dagen van zijn leven
en geen scheermes zal er op zijn hoofd komen!
12Het geschiedde toen zij zo intens bad voor het aangezicht van JHWH
dat Eli op haar mond lette.
13[Omdat] Hanna in zichzelf sprak
— alleen haar lippen bewogen,
maar haar stem was niet te horen —
hield Eli haar voor dronken.
14Eli zei tot haar:
Hoelang nog wil je de dronkelap uithangen?
Schud je wijn[roes] van je af!
15Hanna antwoordde:
Nee, mijn heer!
Ik ben een vrouw, bezwaard van geest;
wijn noch [sterke] drank heb ik gedronken,
maar ik stortte mijn ziel uit voor het aangezicht van JHWH.
16Geef uw dienstmaagd niet uit voor een nietswaardige vrouw,
want uit het vele wat mij belast en grieft
heb ik tot dusver gesproken!
17Toen antwoordde Eli:
Ga heen in vrede!
De god van Israël geve [wat] je wens [is],
wat je van hem gewenst hebt!
18Zij zei:
Moge uw dienares genade vinden in uw ogen!
En de vrouw ging haars weegs,
zij at [weer] en haar gezicht was niet meer als voorheen.

19Zij stonden de volgende morgen vroeg op,
bogen zich neer voor het aangezicht van JHWH
en keerden naar hun huis in Rama terug;
Elkana had gemeenschap met Hanna, zijn vrouw
en JHWH gedacht haar.
20En het geschiedde toen de [feest]dagen weer waren aangebroken
dat Hanna zwanger was.
Zij baarde een zoon en noemde hem: Samuël,
want [zei ze:]
van JHWH heb ik hem gewenst.
Noten
1‘het was’ / ‘er was’ (begin vers 1).
2eigenlijk ‘deze’, maar dit past niet goed na het slot van vers 2.
3gekozen werd hier voor de passieve vorm van het Hebr. werkwoord voor ‘doen’. ‘Werd gedaan’ kan met ‘het ging [toe]’ worden weergegeven.
Afdrukken | vertaling door bennefesj | bij Vijfde zondag van de zomer
Laatste wijziging 18 Jun 2010 14:17:33
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Sam. 1,1-20 [OT] Hanna en Peninna, 1Sam. 1,1-20 [OT] , 1Sam. 1,1-20 [OT] , 1Sam. 1,1-20 [OT]

Vijfde zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Sam. 1,1-20 [OT]
Luc. 10,38-42 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 996; Colofon