aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Derde zondag van de zomer, 4 juli 2010
Lucas 10,1-20
Vertaling
1Na dit alles wees de heer [tweeën]zeventig anderen aan
die hij twee aan twee voor zich uit1 zond
naar elke stad en plek
waar hij zelf zou komen.
2Hij zei tot hen:
“De oogst is overvloedig,
maar werkers zijn er weinig;
bidt daarom de heer van de oogst
dat hij werkers uitstuurt naar zijn oogst.
3Ga heen; zie, ik zend jullie uit
als lammeren te midden van wolven.
4Draagt geen geldbuidel, noch een rugzak of sandalen,
en begroet2 niemand onderweg.
5Welk huis jullie ook binnengaan, zeg eerst:
“Vrede voor dit huis”
6en als daar een ‘zoon van vrede’ is,
dan zal jullie vrede op hem rusten,
maar zoniet, dan zal ze naar jullie terugkeren.
7Blijf in dat huis,
eet, drink wat er bij hen is;
want de werker is zijn loon waard.
Ga niet van huis naar huis.
8En welke stad jullie ook binnengaan
en ze ontvangen jullie:
eet wat jullie wordt voorgezet
9behandel de zieken die er zijn
en zeg tot hen:
“Het koninkrijk van God is u nabij gekomen”
10En welke stad jullie binnengaan
en ze ontvangen jullie niet,
ga naar buiten, haar pleinen op en zegt:
11“Ook het stof uit uw stad
dat ons aan de voeten kleeft,
schudden we af voor u;
maar weet dit:
het koninkrijk van God is nabij gekomen!”
12Ik zeg jullie, dat het op die dag
voor Sodom dragelijker zal zijn dan voor die stad.
13Wee jou, Chorazin, wee jou, Betsaïda;
want als in Tyrus en Sidon
de krachten waren geschied,
die in jullie zijn geschied,
dan zouden zij allang –gezeten in zak en as –
tot omkeer zijn gekomen.
14maar voor Tyrus en Sidon zal het dragelijker zijn
op de oordeelsdag dan voor jullie.
15En jij, Kafarnaoem,
zul je niet tot de hemel verhoogd worden?
Tot in het dodenrijk zul je afdalen!
16Wie jullie hoort3 , hoort mij
en wie jullie afwijst, wijst mij af
en wie mij afwijst, wijst hem af, die mij gezonden heeft."
17De [tweeën]zeventig keerden vol vreugde terug, zeggend:
"Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons, door uw naam!"
18Hij zei tot hen:
"Ik heb de satan als een bliksemschicht
uit de hemel zien vallen.
19Zie, ik heb jullie het gezag4 gegeven
om slang en schorpioen te vertrappen,
en elke vijandsmacht}
en niets, maar dan ook niets zal jullie deren.
20Maar verheug je niet hierover,
dat de geesten zich aan jullie onderwerpen,
maar verheug je
dat jullie namen staan geschreven in de hemel!"
Noten
1Letterlijk: voor zijn aangezicht uit.  Hier is gekozen voor een meer leesbare vertaling
2Iemand begroeten onderweg betekende in die tijd: stilstaan en vragen naar andermans ‘vrede’, oftewel naar het welzijn van de ander. Dergelijke ‘begroetingen’ konden nogal veel tijd in beslag nemen. Het is dus niet zozeer een verbod om te groeten als wel een aansporing om de ‘begroetingen’ te beperken.
3Grote voorkeur om akouoo met ‘horen’ en niet met ‘luisteren’ te vertalen.
4Gekozen is voor dit woord boven bijv. ‘volmacht’.
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij Derde zondag van de zomer
Laatste wijziging 8 Jul 2010 20:46:13
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 10,1-20 [Evangelie] uitzending van de 7(2), Luc. 10,1-20 [Evangelie] , Luc. 10,1-20 [Evangelie] , Luc. 10,1-24 [Evangelie] apostolaat tot oordeel en lofprijzing

Derde zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 66,10-14 [OT]
Luc. 10,1-20 [Evangelie]
1Tim. 2,1-7 [Epistel]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 960; Colofon