aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vierde zondag van de herfst, 15 oktober 2006
Marcus 10,17-31
Verkoop al wat je hebt
Inleiding
Tekst gecorrigeerd door Barend Drewes
Vertaling
17Toen hij zijn weg vervolgde1
kwam iemand op hem af gerend.
Hij knielde voor hem en begon hem te vragen:
Goede meester,
wat moet ik doen
om het eeuwige leven te beërven?
18Jezus zei hem:
Waarom noem je mij goed?
Niemand is goed behalve de éne, God2 .
19Je kent de geboden3 :
je zult niet moorden
je zult geen overspel plegen
je zult niet stelen
je zult geen vals getuigenis afleggen
je zult niemand4 te kort doen5
eer je vader en je moeder.
20Hij zei hem:
Meester,
dat alles heb ik bewaakt vanaf mijn jeugd.
21Jezus keek hem aan en kreeg hem lief6 .
Hij zei hem:
Eén ding ontbreekt je:
ga heen, verkoop al wat je hebt
en geef het aan [de] armen.
Je zult (dan) een schat in de hemel hebben.
Kom dan hier en volg mij.
22Zijn gezicht betrok7 bij dat woord
en bedroefd ging hij weg,
want hij had veel bezittingen.
23Jezus kijkt om zich heen en zegt tegen zijn leerlingen:
Hoe moeilijk zullen zij die vermogen hebben ingaan in het koninkrijk van God.
24De leerlingen raakten verbaasd8 over zijn woorden.
Opnieuw reageert Jezus en zegt hen:
Kinderen
hoe moeilijk is het om het koninkrijk van God in te gaan.
25Makkelijker is het
dat een kameel door [het] oog van [de] naald gaat
dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk van God
26Buitengewoon ontzet zeiden zij tegen elkaar:
Wie kan dan gered worden?
27Jezus ziet hen aan en zegt:
Bij mensen is dat onmogelijk
maar niet bij God.
Want alles is mogelijk bij God.
28Petrus nam het woord en zei9 :
Zie, wij hebben alles verlaten
en zijn U gevolgd.
29Jezus zei:
Voorwaar, ik zeg jullie,
er is niemand die huis
of broers, of zussen
of moeder, of vader, of kinderen
of akkers verlaat
om mij of om het evangelie
30die niet het honderdvoudige ontvangen zal,
nu, in deze tijd,
huizen
en broers en zussen
en moeders en kinderen
en akkers
met vervolging10
en in de komende eeuw
eeuwig leven.
31Maar veel eersten zullen laatsten zijn
en [de] laatsten eersten.
Noten
1letterlijk: toen hij uittrok op de weg
2vgl. Deu 6:4 LXX
3vgl. Exodus 20,12-26. Opvallend is dat de volgorde gewijzigd wordt — het eren van vader en moeder verschuift naar het eind
4letterlijk: niet
5De NBV kiest hier wat eenzijdig voor bedriegen. Apostereo komt in de de Tien Woorden (LXX) oorspronkelijk niet voor. Blijkbaar moet dit werkwoord het 'niet begeren' van Exodus 20:17 samenvatten. In LXX wordt het werkwoord gebruikt voor 'te kort doen', 'iemand iets onthouden' — doorgaans betreft het dan de arme die te kort wordt gedaan.
6'Jezus keek hem liefdevol aan' (NBV) is te zwak
7Het werkwoord kan ook worden gebruikt om aan te geven dat de lucht betrekt
8NBV 'schrokken', maar de schrik komt pas in vs. 26
9letterlijk: begon tot hem te zeggen
10letterlijk 'vervolgingen'
Afdrukken | vertaling door zuurmond | bij Vierde zondag van de herfst
Laatste wijziging 23 Feb 2007 12:00:39
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 10,17-31 [Evangelie]

Vierde zondag van de herfst - groen

Romeins geld: Matteus 10,21 Jezus keek hem aan en kreeg hem lief. Hij zei hem: Eén ding ontbreekt je: ga heen, verkoop al wat je hebt en geef het aan [de] armen. Je zult een schat in de hemel hebben. Kom dan hier en volg mij.

Overige teksten:

Gen. 22,1-24 [OT-alt]
Mar. 10,17-31 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 974; Colofon