aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Tweede zondag van de zomer, 27 juni 2010
1 Timoteüs 1,12-17
Toegekend vertrouwen wekt vertrouwen
Inleiding
Het aan Paulus toegekende vertrouwen wekt op zijn beurt vertrouwen. De aan Paulus bewezen ontferming is een toonbeeld van Gods ontferming voor allen. Als Messias Jezus zelfs de grootste tegenstander (Paulus) in zijn dienst neemt, hoeveel te meer zal er dan in deze ruimte van vertrouwen en liefde plaats zijn voor alle anderen.
Vertaling
12Ik ben hem dankbaar die mij sterk maakt,
Christus Jezus1 onze Heer,
dat hij mij betrouwbaar2 achtte
om mij in (zijn) dienst te stellen3 .
13(Ik) die vroeger een lasteraar4 was,
en een vervolger
en arrogant5 ,
maar mij is ontferming bewezen,
waar6 ik onwetend en niet in vertrouwen7 heb gehandeld.
14De genade van onze Heer is zelfs bijzonder overvloedig geweest
met vertrouwen en8 liefde in Christus Jezus9 .
15Betrouwbaar is het woord,
en het aannemen van allen waard:
Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden,
van wie ik de eerste10 ben.
16Maar daarom is mij ontferming bewezen,
opdat Christus Jezus in mij als eerste heel de verdraagzaamheid11 kon12 tonen,
als toonbeeld van13 hen14 die vertrouwen zullen krijgen in hem,
(op weg15 ) naar eeuwig16 leven.
17Aan de koning der eeuwen,
de onvergankelijke17 , onzichtbare en enige God
zij de eer en de glorie tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Noten
1of met Den Dulk: Messias Jezus. Dan ook in vs. 14, 15, 16
2de stam ‘trouw’/ ‘geloof’ keert in álle verzen van dit gedeelte terug. Ik heb zo veel mogelijk geprobeerd concordant te vertalen. Liefst kies ik voor vormen van ‘trouw’, om zo iets te vervreemden van het al te bekend geachte woord ‘geloof’.
3NBV herschikt de zin, niet ten onrechte: … en het mij heeft toevertrouwd hem te dienen
4of: kwaadspreker
5NBV: beschimpen – dat past wel mooi in het rijtje, maar de wortel van het Griekse woord verwijst toch echt naar iets anders, nl. de hybris
6de meeste vertalingen vertalen ‘omdat’. De vraag is echter of de onwetendheid en het ongeloof bedoeld zijn als excuus. Of zijn de onwetendheid en het gebrek aan vertrouwen juist punt van verwijt? Ik was onwetend en ongelovig, en désondanks wordt ontferming bewezen.
Den Dulk voorkomt het excuus-effect door toevoeging van het woord juist: 'juist omdat'
7Den Dulk vertaalt zelfs: 'in wantrouwen'
8evt. en de liefde
9Den Dulk: die Messias Jezus eigen zijn
10meer rangorde dan volgorde: de ergste
11of: geduld
12letterlijk: zou
13Den Dulk: 'oerbeeld'. Letterlijk: 'tot voorbeeld voor'
14NBV heeft hier onnodig 'allen'
15hier volg ik de Naardense Bijbel. Zo blijven ‘eeuwig leven’ en ‘vertrouwen in hem’ optimaal met elkaar verbonden. Zo niet in de NBV: ‘en het eeuwige leven zullen ontvangen’.
16NBV ten onrechte: ‘het eeuwige leven’. Dat lidwoord staat er niet. En wie het wel vertaalt suggereert al te zeer dat wel bekend is wat met 'eeuwig leven' wordt bedoeld.
Anderen vertalen '(een) eeuwigheidsleven'. Daarin blijft het geheimenis van de formulering wél bewaard.
Den Dulk parafraseert mooi: nieuwe tijd die aanbreekt
17of: onsterfelijke
Afdrukken | vertaling door zuurmond | bij Tweede zondag van de zomer
Laatste wijziging 18 Jun 2010 08:01:18
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

Tweede zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Kon. 19,19-21 [OT]
Luc. 9,51-62 [Evangelie]
1Tim. 1,12-17 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 923; Colofon