aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van Pasen, 10 mei 2020
Exodus 19,1-25
Vertaling
1In de derde maand van de uittocht van de Israëlieten uit het land Egypte,
op die dag kwamen zij in de Sinaiwoestijn.
2Zij braken op uit Refidim
kwamen in de Sinaiwoestijn
en legerden zich in de woestijn.
Israël legerde zich daar tegenover de berg.
3Mozes nu ging naar boven naar de godheid.1
JHWH riep vanaf de berg tot hem:
Zo zul je tot het huis van Jakob zeggen
en meedelen aan de kinderen van Israël:
4‘Jullie hebben zelf gezien wat ik met de Egyptenaren heb gedaan
en dat ik jullie op adelaarsvleugels heb gedragen
en jullie bij mij heb laten komen.
5Welnu, als jullie werkelijk gehoor geven aan mijn stem
en mijn verbond in acht nemen
zullen jullie uit alle volkeren mijn eigen zijn.2
Voorwaar, van mij is heel de aarde,
6maar jullie zullen zelf voor mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilige natie.
Dit zijn de woorden die je tot de kinderen van Israël zult spreken.’

7Toen kwam Mozes en riep de oudsten van het volk.
Hij legde hun al deze woorden voor
die JHWH hem geboden had.
8Het gehele volk antwoordde eenstemmig:
Alles wat JHWH gesproken heeft zullen wij doen.
Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan JHWH.
9Toen zei JHWH tot Mozes:
Zie, ik kom eraan3   naar jullie toe in een dichte wolk
zodat het volk [het] kan horen wanneer ik met je spreek
en het ook voor altijd vertrouwen in je stelt.
Mozes deelde de woorden van het volk mee aan JHWH.

10JHWH zei tot Mozes:
Ga naar het volk
en heilig het vandaag en morgen.
Het moet zijn kleren wassen
11en op de derde dag voorbereid zijn.
Voorwaar, op de derde dag zal JHWH
ten aanschouwen van het gehele volk op de berg Sinai neerdalen.
12Trek een grens rondom het volk met de woorden:
‘Wacht je ervoor de berg op te gaan
of de flanken ervan aan te raken.
Ieder die de berg aanraakt zal zeker gedood worden,
13geen hand mag die aanraken.
Voorwaar, men zal zeker gestenigd of met pijlen doorschoten worden
dier of mens, men zal niet in leven blijven.’
Als de joweel weerklinkt zullen zij de berg opgaan.

14Mozes daalde van de berg af naar het volk
en heiligde het volk,
zij wasten hun kleren.
15Hij zei tot het volk:
Wees over drie dagen voorbereid,
benader geen vrouw.

16Het geschiedde op de derde dag toen het morgen werd
dat er donderslagen weerklonken en bliksemschichten flitsten
er hing een zware bewolking op de berg
en er weerklonk een heel hard geluid van een sjofar.
Het gehele volk dat in de legerplaats was beefde.
17Mozes liet het volk de legerplaats uittrekken
de godheid tegemoet.
Het stelde zich op aan de voet van de berg.
18De berg Sinai nu rookte helemaal
omdat JHWH in vuur was afgedaald.
De rook trok omhoog
zoals de rook van een oven.
De gehele berg beefde hevig.
19Het geluid van de sjofar weerklonk en werd gaandeweg heel hard.
Mozes ging spreken.
De godheid geeft met [donderende] stem antwoord.4

20Toen daalde JHWH neer op de berg Sinai naar de top van de berg
JHWH riep Mozes naar de top van de berg.
Mozes ging naar boven.
21JHWH zei tot Mozes:
Daal af..
Waarschuw het volk
dat het niet doorbreekt naar JHWH om [hem] te zien
zodat velen zouden vallen.
22Ook de priesters die JHWH benaderen moeten zich heiligen
zodat JHWH niet tegen hen losbarst.
23Mozes zei tot JHWH:
Het volk kan niet naar boven gaan de berg Sinai op
want jij hebt hen zelf gewaarschuwd met de woorden:
‘Trek een grens rondom de berg en heilig die.’
24JHWH zei tot hem:
Ga, daal af
en kom [dan] naar boven, jij en Aäron met jou.
De priesters en het volk mogen echter niet doorbreken om naar boven te gaan naar JHWH
zodat hij niet tegen hen losbarst.
25Mozes daalde af naar het volk
en zei [het] tegen hen.
Noten
1Het Hebreeuws heeft hier h’lhjm (de godheid) en niet ’lhjm (‘God’), die in het priesterlijke scheppingsverhaal in Genesis 1 hemel en aarde schept. Voor deze vertaling en voor het gebruik van de kleine letter in ‘de god van Israël’ zie A. de Pury, ‘Gottesname, Gottesbezeichnung und Gottesbegriff’, in Gertz e.a., Abschied vom Jahwisten, 25-47. Vgl. ook En dit zijn de namen: Het boek Exodus. Vertaald en van aantekeningen voorzien door H. Oosterhuis en A. van Heusden, Amsterdam 2001. Zij vertalen h’lhjm hier met ‘de god’, in 24:11 en 13 met ‘de godheid’.
2sglh (‘eigen’) is een zeldzaam woord, dat behalve in Ex 19:5 alleen voorkomt in Deut 7:6, 14:2, 26:18, 1 Kr 29:3, Ps 135:4, Pred 2:8 en Mal 3:17.
3Het Hebreeuws heeft hier een perfectum, dat ik opvat als een soort van performatief perfectum zoals in ‘Zo zegt JHWH’. Zie Joüon / Muraoka, par. 112f, waar als vergelijkbaar voorbeeld gegeven wordt 1 Koningen 15:19: Ik zend jou. Om dat aspect uit te drukken voeg ik ‘eraan’ in.
4Voor deze weergave van een imperfectum met een tegenwoordige tijd zie E. Talstra, ‘The use of yiqtol in narrative sections in the book of Exodus’. In: R. Roukema e.a. (ed.), The Interpretation of Exodus. Studies in Honour of Cornelis Houtman. Contributions to Biblical Exegesis & Theology 44. Leuven: Peeters 2006, 225-236.
Afdrukken | vertaling door evert | bij 5e van Pasen
Laatste wijziging 11 Feb 2020 17:09:14
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 19,1-11 [OT] , Ex. 19,1-11 [OT] , Ex. 19,1-11 [OT] , Ex. 19,1-11 [OT] , Ex. 19,1-8 [OT-alt]
Exegeses: Ex. 19,1-15 [Commentaar] Bij de berg van het verbond I, Ex. 19,16-25 [Commentaar] Bij de berg van het verbond II, Ex. 19,1-13 [OT] Eerst het leven, dan de geboden, Ex. 19,14-25 [OT] God daalt af. Godsdienst moet maar even wachten.

5e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 19,1-25 [OT-alt]
1Petr. 2,1-10 [Epistel]
Deut. 6,20-25 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 149; Colofon