aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Tweede zondag van Pasen, 11 april 2010
Lucas 24,13-35
Vertaling
13Zie, twee van hen trokken op diezelfde dag op  
naar een plaats, zestig stadiën van Jeruzalem,
Emmaüs geheten.
14Zij spraken met elkaar over al die dingen
die over hen gekomen waren.
15Het geschiedde:
ook Jezus zelf kwam nader
en trok met hen op,
terwijl zij spraken met elkaar
en overlegden.
16Maar hun ogen waren zo bevangen
dat zij hem niet herkenden.
17Hij zei tegen hen:
wat zijn dat voor woorden die jullie
met elkaar lopen te wisselen?
Zij bleven bedroefd staan.
18Eén van hen,
Kleopas geheten,
antwoordde en zegt tegen hem:
Jij moet wel de enige zijn
die in Jeruzalem woont
en die niet weet wat daar gebeurd is
in die dagen!
19Hij zei tegen hen:
Wat dan?
Zij zeiden tegen hem:
Dat over Jezus van Nazareth!
Een profeet was die man,
krachtig in werk en woord
voor God en heel het volk.
20Hoe de overpriesters en de bestuurders
hem aan doodstraf hebben overgegeven
en hem gekruisigd hebben!
21Wij leefden met de hoop dat hij het was
die Israël zou bevrijden.
Maar met dit al is het nu reeds de derde dag
na al die gebeurtenissen.
22Maar ook:
sommige vrouwen uit ons midden
hebben ons in de war gebracht.
Heel vroeg waren zij naar het graf gegaan.
23Zij vonden zijn lichaam niet.
Zij kwamen (terug) en zeiden
dat zij een verschijning van engelen gezien hadden
die zeiden dat hij leeft!
24Toen gingen sommigen van ons naar het graf
en vonden het zoals de vrouwen gezegd hadden.
Hem zagen ze echter niet.
25Toen zei hij tegen hen:
O hoe zijn jullie zo onverstandig
en traag van hart om te vertrouwen
op alles wat de profeten gesproken hebben!
26Moest de Gezalfde dat niet lijden
en ingaan in zijn glans?
27En beginnend bij Mozes
en bij alle profeten
legde hij hen alles uit
wat in de Schriften op hem betrekking had.
28Zij naderden de plaats waarheen zij op weg waren.
Hij deed alsof hij verder wilde gaan.
29Maar zij drongen er krachtig op aan:
Blijf bij ons,
het is al avond,
de dag is onder gegaan!
Hij gaat mee naar binnen om bij hen te blijven.
30Het geschiedde:
Hij ging aanliggen met hen,
neemt het brood,
spreekt de zegening uit
breekt het en deelt het aan hen uit.
31Hun ogen werden geopend en zij herkenden hem!
Maar hij wordt onzichtbaar voor hen.
32Zij zeiden tegen elkaar:
Was ons hart niet brandende in ons
toen hij onderweg tot ons sprak?
Zoals hij ons de schriften uitlegde?
33In hetzelfde uur stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem.
Zij vonden de elf bijeen en degenen die met hen waren.
34Deze zeiden:
De Heer is waarlijk opgestaan en aan Simon verschenen!
35Zij vertelden van onderweg
en hoe zij hem herkenden
bij het breken van het brood.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Tweede zondag van Pasen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:02:37
Reacties:
Klaas Eldering: Opmerkingen bij de vertaling [2010-02-19 12:52:07]
v. 14 — homileoo: zij hadden een gesprek met elkaar; het is meer dan lalein (spreken).
v. 14 — over dit alles wat gebeurd (gekomen) was; niet: wat hen overkomen was
v. 15 — weer: terwijl zij in gesprek waren
v. 17 — skuthroopoi: eerder verstoord/ontstemd, dan bedroefd stonden zij daar
v. 20 — hoe 'onze' hogepriesters etc.
v. 21 — bevrijden? lutrousthai is meer: loskopen. Lastiger betekenis?!
v. 26 — ingaan in zijn glans? 'heerlijkheid' is beter, toch? Of wegens de concordante vertaling?
v. 29 — ze drongen bij hem aan — lijkt beter en ook correcter, vooral omdat er 'auton' bij staat
v. 30 liever dan maar alles in de tegenwoordige tijd... Nu erg rommelig; en taalkundig kan het toch ook?
v. 32 — zoals hij ons de Schriften 'opende' kan ook; maar idd dianoignumi heeft misschien meer van uitleggen
v. 35 — aan, bij of in het breken van het brood? Bij het breken van het brood geeft het tijdstip aan. Aan het breken van het brood geeft een zinvol verband aan wat leidt tot die herkenning. In het breken van het brood geeft een diepe symboolwaarde aan de handeling van Jezus en aan de herkenning.

Andere vertalingen: Luc. 24,13-35 [Evangelie] , Luc. 24,35-48 [Evangelie] , Luc. 24,35-48 [Evangelie] , Luc. 24,35-48 [Evangelie]
Exegeses: Luc. 24,35-48 [Commentaar] Opgestaan naar de Schriften

Tweede zondag van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 24,13-35 [Evangelie]
Ex. 15,22-27 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 46; Colofon