aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jer. 29,1-14 De brief van Jeremia aan de ballingen in Babel
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Lucas 15,11-32
In het kader “redden wat verloren gaat” vertelt Jezus in LUcas 15 het volgende verhaal:
11Hij zei:
Iemand had twee zonen1
12De jongste van hen zei tot zijn vader:
Vader, geef mij wat mij toekomt van wat er is2
Hij verdeelde voor hen zijn vermogen.3
13Na niet veel dagen bracht de jongste zoon alles bijeen en ging op reis naar een ver land;
daar verkwistte hij wat van hem was4 in een reddeloos leven.5
14Toen hij alles al het zijne erdoor gejaagd had6
ontstond er een zware hongersnood in heel dat land
en hij begon gebrek te leiden.
15Hij begaf zich op weg en bleef hangen bij7 een van de burgers van dat land;
die stuurde hem naar zijn velden om de varkens te voeden /hoeden8
16en hij verlangde ernaar zijn (holle) buik te vullen met de schillen,
die de varkens aten
en niemand gaf ze hem.
17Hij kwam tot zichzelf en zei:  
Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed9 ,
maar ik verga /kom om /ga verloren hier van de honger.
18Ik sta op10
en zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen:
Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en in jouw ogen.11   
19ik ben niet meer waard je zoon genoemd te worden,
maak me als een van je dagloners.
20Hij stond op en ging naar zijn vader.
Terwijl hij nog ver weg was,12
zag zijn vader hem al en kreeg medelijden13
en hij rende naar hem toe, viel hem om de hals en kuste hem.  
21Zijn zoon zei tegen hem:14
Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en in jouw ogen,
ik ben niet meer waard je zoon genoemd te worden.
22De vader15 zei tegen zijn dienaars:
Snel, breng het mooiste kleed
trekt hem dat aan
en doe hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten.16   
23Haal het gemeste kalf, slacht het.
Laten we eten en feest vieren,
24want deze zoon van mij was dood en hij is herleefd /weer tot leven gekomen,
hij was verloren en hij is weer gevonden.
En zij begonnen feest te vieren.
25Zijn oudste zoon was op het veld17
Toen hij gaandeweg het huis naderde,
hoorde hij muziek(instrumenten) en dans.18
26Hij riep een van de jongens bij zich en informeerde
wat dat allemaal was?
27Hij zei hem:19
Je broer is gekomen
en je vader heeft het gemeste kalf geslacht,
omdat hij hem gezond  terug heeft (gekregen).
28Hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan.
Maar zijn vader ging naar buiten en riep hem bij zich20 .
29Hij antwoordde zijn vader en zei:
Zie, zoveel jaren ben ik als een slaaf voor je
en nooit heb ik een opdracht verwaarloosd21
en aan mij heb je nooit een bokje gegeven
om met mijn vrienden feest te vieren,
30maar nu die zoon van jou
die jouw vermogen met hoeren erdoor gejaagd heeft,22
heb je het gemeste kalf geslacht .
31Hij zei tegen hem:23
(mijn) kind,
jij bent altijd met mij,
en al wat van mij is, is van jou.
32 Moesten we niet feest vieren en verheugd zijn
want die broer van jou was dood en is weer tot leven gekomen,
hij was verloren en is weer gevonden.
Noten
1zoals in NBV voor anthropos; “Zomaar een mens”vertaalt Pieter Oussoren.
2zoals Oussoren voor ousia  dat alleen hier en in vers 13 voorkomt; NBV “het bezit”.
3zo NBV voor bios: Oussoren leeftocht.
4Of “zijn bezit”, ousia.
5met Oussoren, mooier dan “terwijl hij verkwistend/ niet te redden/ verlopen/ verdorven  leefde” voor zon asotos.
6voor dapanao, of neutraler: “had uitgegeven”.
7voor kollao pass; Oussoren “voegt zich bij”.
8kan allebei voor bosko.
9perisseuo, 3 x in Lucas: bij de “broodvermenigvuldiging” in 9,17; hier en bij het “geven van overvloed of van armoede” in 21,4.
10anastas, wat in de NBV is weggelaten.
11Twee verschillende voorzetsels in het Grieks : eis bij ouranon en enopion met sou. In de NBV vind ik tweemaal de vertaling “tegen”. Je kunt met Oussoren denken aan “tegen” en “tegenover”. Ik kies dus voor enopion sou een letterlijker vertaling: “in jouw ogen”of “voor je aangezicht”, maar in beide gevallen is de relatie weergegeven die in sou ligt.
12Jammer dat in de NBV de actie van de zoon hier afhankelijk wordt gemaakt van het zien van de vader; “Zag hem in de verte al aankomen”. De zoon is tot inkeer gekomen en komt zelf. Hij was nog ver weg, maar hij kwam!
13Terecht vertaalt Oussoren met “alles in hem bewoog”, naar het subst. splangchnon/a: ingewanden, zie Lucas 1,78: : de splangchna van God, de ingewanden, hart als zetel van gevoel, als rachamim? Van hieruit ook 3x splangchno als werkwoord: Lucas:7,13: wanneer Jezus de moeder van de dode jongen uit Naïn ziet; 10,33: wanneer een Samaritaan de  overvallen “naaste” ziet;  en hier wanneer de vader zijn zoon weer ziet. Als God! Gaat het ook niet over God, de vindende vader.
14Volgorde in de NBV!
15Moet hier, zoals in de NBV en bij Oussoren, met “maar” de tegenstelling gemaakt worden?
16In de NBV wordt van “vinger” gesproken, maar er staat cheir, hand. De voeten voor de sandalen ontbreken er helemaal.
17en agroi,  bij “veld” (sadèh) speelt de gedachte mee: hij was er zonder getuige, hij was er alleen, en dat blijft hij!
18Oussoren: “speelgroepen en reidansen”.
19De NBV vult in “De knecht”.
20Of: “troostte hem”; “trachtte hem te bedaren” in de NBV lijkt me puur interpretatie.
21NBV: “ongehoorzaam geweest”.
22katafagon, verslonden.
23Ook hier nota bene vult de NBV in: De vader!

Afdrukken | vertaling door Marianne Storm | bij Vierde zondag van de Veertig dagen
Laatste wijziging 26 Feb 2010 08:00:07
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 15,11-32 de verloren zoon, Luc. 15,11-32 de verloren zoon, Luc. 15,11-32 de verloren zoon
Deze site heeft 245 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 299; Colofon