aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Pr. 3,1-13 Tijden-lied
Mar. 1,21-28 een dag in Kafarnaüm
Joh. 2,1-11 De bruiloft op de derde dag
Jes. 60,1-6 Sta op, word verlicht
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Brief over NBV
17 predikanten, hoogleraren en 1 kerkmusicus hebben een brief ondertekend over de aanwijzing van de Nieuwe Bijbelvertaling als kanselbijbel. Deze brief werd half maart 2011 toegezonden aan de synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Hieronder volgt de inhoud.
Geachte leden van de Generale Synode,

In de vergadering van 22-24 april 2010 zult U het besluit nemen of de Nieuwe Bijbelvertaling ten behoeve van de eredienst zal worden aangewezen. Een belangrijke beslissing die ingrijpende consequenties zal hebben in de kerk.

Op de voordelen en de bezwaren van deze vertaling willen wij in deze brief niet ingaan. Het is een ieder wel bekend dat de NBV door velen onmiddellijk wordt begrepen maar ook de vraag oproept wát dan wordt begrepen. Wij vragen hier uw aandacht voor het volgende.

In een brief aan de plaatselijke gemeenten, gedateerd 6 februari 2009, hebben het NBG en de KBS een herziening van de NBV aangekondigd. Doel is, aldus de brief, de NBV waar nodig op detailniveau te herzien. Er wordt gesproken van een herziening van beperkte omvang die uiterlijk in 2016 beschikbaar zal komen. Dat deze herziening zeven jaar in beslag zal nemen, lijkt er echter op te wijzen dat het om meer gaat dan een beperkte revisie.

Is het daarom niet beter te wachten op deze herziening voordat de synode haar besluit neemt?  Het lijkt ons van belang dat eerst, nog afgezien van enkele fouten, alle stilistische kwesties met inhoudelijke implicaties, te ver doorgevoerde expliciteringen, consistentiekwesties, stilistische onduidelijkheden, onjuiste expliciteringen, exegetische kwesties, heroverwegingen en misverstand oproepende onduidelijkheden (aldus het NBG en de KBS) zijn verbeterd. In een zaak van zo groot gewicht mag niet overhaast te werk worden gegaan.

Dit geldt des te meer daar het gebruik van de NBV in de eredienst zich niet alleen beperkt tot de Schriftlezingen maar zich uitstrekt over het geheel van de liturgie. In sommige gemeenten is de NBV niet alleen op voorhand al tot (enige) kanselbijbel uitgeroepen, maar wordt deze ook voor liturgische teksten gebruikt. Naast de inhoudelijke bezwaren hiertegen bestaat het praktische probleem dat de gemeente over zes jaar opnieuw aan nieuwe formuleringen zal moeten wennen. Met name tegen de vertaling van het Onze Vader zijn zoveel bezwaren ingebracht, dat de verwachting is dat dit zeker het geval zal zijn.

Daarom verzoeken wij U de beslissing over de vraag of de NBV ten behoeve van de eredienst kan worden aangewezen te verplaatsen tot na de revisie.

Hoogachtend,

H.J. de Bie, em. predikant Huizen, oud-docent Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede
dr. J.P. Boendermaker, Hilversum, em. hoogleraar aan het Evangelisch-Luthers seminarium te Amsterdam
dr. E.A. de Boer, Berg en Terblijt, universitair docent Nieuwe Testament aan de PThU vestiging Kampen
dr. K. A. Deurloo, Amsterdam, em. kerkelijk hoogleraar bijbelse theologie aan de Universiteit van Amsterdam
ds. B.F. Drewes, Oegstgeest, oud-docent Nieuwe Testament aan de Theologische Hogeschool Yogyakarta en Makassar
ds. J.W.C. van Driel, predikant te Loenen (G)
dr. J. Dubbink, Zeist, hoogleraar bijbelse theologie aan de VU Amsterdam
ds. A. Fox, studentenpredikant te Amsterdam
ds. J. Goorhuis, Groningen, voorzitter Dirk Monshouwerstichting
dr. H. Jagersma, Sneek, em. hoogleraar Oude Testament aan de Protestantse Theologische  Faculteit Brussel
Wim Kloppenburg, Amstelveen, Kerkmusicus
ds. A.P.J. van Ligten, predikant te Sneek
dr. A.G.L. van Nieuwpoort, predikant te Amsterdam
dr. R.H. Reeling Brouwer, Amsterdam, Universitair hoofddocent dogmageschiedenis en symboliek aan de PThU vestiging Kampen
dr. Riemer Roukema, Zwolle, hoogleraar Nieuwe Testament aan de PThU vestiging Kampen
dr. M. Storm, Assen, predikant en classica
dr. R. Zuurmond, Deventer, em. kerkelijk hoogleraar bijbelse theologie aan de Universiteit van Amsterdam
Bericht 17 Nov 2020 10:10:29 | Auteur: Peter
Deze site heeft 242 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 11; Colofon