aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de 40 dagen | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Ex. 19,1-11 [OT] --
Jes. 50,4-7 [OT] --
Pr. 3,1-13 [OT] Tijden-lied
Ex. 20,1-17 [OT] --
Rom. 7,14-25 [Epistel] --
1Petr. 3,18-22 [Epistel] --
Gen. 9,8-17 [OT] --
2Kor. 6,1-10 [Epistel] --
2Kor. 5,17-21 [Epistel] --
Jes. 58,1-10 [OT] --
Mar. 1,39-45 [Evangelie] Heftige reiniging
2Kon. 5,1-15 [OT] --
Mar. 1,29-39 [Evangelie] Genezingen
Mar. 1,21-28 [Evangelie] een dag in Kafarnaüm
Mar. 1,14-20 [Evangelie] --
Joh. 2,1-11 [Evangelie] De bruiloft op de derde dag
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Het laatste nieuws

Online preekteam
In deze corona-tijd is het bijna niet mogelijk om samen te komen. Daarom bieden wij, de Dirk Monshouwerstichting samen met de Stichting 'De Nieuwe Bijbelschool', nu een alternatief om met elkaar de bijbelteksten voor de eerstkomende zondag, van het Oecumenisch Leesrooster, te bespreken.
Rond de cyclus Johannes 3-10, de alternatieve lezingen volgens het Oecumenisch Leesrooster van zondag Trinitatis (30 mei 2021) t/m 10de zondag van de herfst (21 november 2021) organiseren wij een online preekteam. We bieden een wekelijks uur aan van 9.00 – 10.00 uur op dinsdagochtend, bedoeld voor alle voorgangers die niet iedere week de tijd vinden voor eigen vertaling en exegese, of die het gesprek met collega´s hierover missen. Zo ontstaan met de vinger bij de grondtekst de beste ideeën voor de preek.

De Zoom-sessie zelf bestaat uit vijf onderdelen:
(1) Voorlezen van de vertaling van de desbetreffende perikoop.
(2) Uitwisselen van eerste reacties op de perikoop.
(3) Korte toelichting op de vertaling
(4) Exegetische opmerkingen door de exegeet van dienst.
(5) Gesprek over focus van de preek.
Als de groep te groot wordt, gaan we in kleinere groepjes uiteen.
Het te behandelen tekstgedeelte + de link wordt de zaterdag voorafgaand aan de Zoom-sessie per mail toegezonden.

We beginnen op dinsdag 18 mei. Meld je aan voor zaterdag 1 mei via exegese@schriftlezing.nl

Studiedag
De reeds verplaatste studiedag van het afgelopen voorjaar wordt opnieuw verplaatst naar 2021. Vermoedelijk wordt de dag gehouden op 7 mei 2021 in de Taborkerk te Ede.
Daarover zal t.z.t. opnieuw bericht worden gezonden en volgt een aangepaste melding op deze site.
Dr. H.J. Bosman zal dan ingaan op het boek Klaagliederen in het licht van zijn proefschrift:
Prosodic Influence on the Text Syntax of Lamentations
Lees meer over Studiedag
De tekst mag het zeggen - ter gedachtenis van Karel Deurloo
Op 1 juni 2019 overleed Karel Adriaan Deurloo (1936-2019), een van de meest spraakmakende bijbelwetenschappers in de afgelopen halve eeuw in Nederland. Om hem te gedenken verscheen een boekje, geschreven door Joep Dubbink, leerstoelhouder van de Monshouwerstichting.
-Deurloo's manier van bijbeluitleg was verrassend, actueel en voor generaties bijbellezers inspirerend. Daarbij ging het hem altijd om wat de tekst te zeggen heeft. De tekst heeft een eigen stem die de lezer ook nu aanspreekt.
Dit boek volgt het spoor van zijn vele publicaties en doet een poging het geheim van de leeswijze van Karel Deurloo te ontsluiten. Niet alleen om hem te eren en pareltjes van zijn manier van lezen nog eens voor het voetlicht te brengen, maar ook om ni...
Lees meer over De tekst mag het zeggen - ter gedachtenis van Karel Deurloo
Jaarverslag leerstoel 2017

Het bestuur van de stichting heeft op 9 maart jl. het jaarverslag van de leerstoelhouder besproken. Voor belangstellenden is het Jaarverslag 2017.pdf als pdf beschikbaar.
~Foto: lezing in Myanmar
Lees meer over Jaarverslag leerstoel 2017
Ondersteuning
Voor het werk van de stichting, — het onderhoud van de beide sites en de buitengewone leerstoel bijbelse theologie — is voortdurend geld nodig.
ANBI Vignet We zijn erkend door de belastingdienst als een het Algemeen Nut Beogende Instelling, hetgeen betekent dat u uw gift van de belasting kunt aftrekken.
Zie daartoe: ANBI Programma en vul in: Monshouwer
Wij ontvangen van de VUvereniging voor de jaren 2020-2023 een substantiele jaarlijkse bijdrage als tegemoetkoming in het honorarium en de kosten van de leerstoelhouder. Wij zi...
Lees meer over Ondersteuning
Verslag leerstoel VU Bijbelse Theologie 2019
Met veel genoegen presenteert het bestuur hier het verslag dat Prof. Dr. Joep Dubbink, die de bijzondere leerstoel Bijbelse Theologie aan de VU bekleedt, over het afgelopen jaar 2019 heeft opgesteld.
Dit verslag is door het bestuur en door het curatorium van de leerstoel besproken.
Bij de curatoren is veel waardering voor al het werk dat Prof. Dubbink in een kleine aanstelling doet. Het feit dat hij voor allerlei dingen gevraagd wordt (onderwijs, promotiecommissies, scripties), werkt naar twee kanten goed uit: het is een blijk van een erkenning voor de leerstoelhouder, maar het verstevigt ook de positie van de leerstoel in de faculteit, mede door zijn loyale opstelling wanneer dit soort dingen van hem gevraagd worden.
Vanuit het bestuur van de Dirk Monshouwer Stichting willen w...
Lees meer over Verslag leerstoel VU Bijbelse Theologie 2019
Financieel verslag Dirk Monshouwer Stichting 2019
Hierbij presenteren wij ons financieel verslag over 2019
Het bestuur van de stichting heeft het financieel jaarverslag over 2019 goedgekeurd.
U vindt dit verslag bij financieel verslag 2019.pdf
Ik wijs u er nog op dat de stichting bij de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling is geregistreerd. Dit betekent dat donaties aan de stichting volgens de daarvoor geldende regels bij het doen van de belastingaangifte in mindering kunnen worden gebracht.
Lees meer over Financieel verslag Dirk Monshouwer Stichting 2019
Privacy verklaring
Net als alle andere websites die u bezoekt en waarvan u af en toe een bericht ontvangt heeft ook onze stichting een privacyverklaring opgesteld.
De Dirk Monshouwer Stichting, waarvan het secretariaat is gevestigd aan Beatrixlaan 22 6713 PS Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
De volledige tekst ziet u hier: Privacyverklaring DMS 2018.pdf
Lees meer over Privacy verklaring
Amsterdamse Cahiers 33: Exodus
Vanaf zondag 9 februari tot en met Pinksteren staan lezingen uit Exodus op het rooster. Het jongste nummer van de Amsterdamse Cahiers is aan dit bijbelboek gewijd. Het is te bestellen via info@societashebraica.nl. De prijs bedraagt € 19,75 + € 2,= verzendkosten.
-
In het boek Exodus klopt het hart van de Hebreeuwse Bijbel. Hier wordt duidelijk met wat voor God Israël te maken heeft. Hier wordt verhaald van grootse daden en hier worden richtlijnen gegeven die de eeuwen en vele culturele overgangen hebben doorstaan.
Tegelijkertijd stelt het de aandachtige lezer voor veel vragen. Is die God van Israël wel te doorgronden? Hoe heet Hij nu eigenlijk? Gaat Hij niet al te hard te keer tegen de koning van Egypte? Is Hij niet te har...
Lees meer over Amsterdamse Cahiers 33: Exodus
Kennismaking
De Dirk Monshouwer Stichting voor Bijbelse Theologie, Exegese en Liturgie is opgericht in 2001 en draagt de naam van de in 2000 overleden theoloog, predikant en bijbelwetenschapper dr. Dirk Monshouwer. Dirk Monshouwer was predikant in Hoevelaken.
De Stichting stelt zich ten doel 'Het vervaardigen en doen vervaardigen van bijbelvertalingen ten dienste van eredienst en leerhuis'. Daarmee wordt het werk voortgezet waar Dirk Monshouwer zich vele jaren en op tal van manieren voor heeft ingezet. Het is de overtuiging van de Stichting dat met het tot stand komen van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 en met het verschijnen van de Naardense Bijbel in datzelfde jaar het eindpunt van alle vertaalarbeid geenszins bereikt is. Integendeel, zij beschouwt deze nieuwe vertalingen als een welkome stimulans om de eigen vertaalarbeid van dienstdoende pred...
Lees meer over Kennismaking
...een vertaling op de site zetten?
De Procedure
De sitecoördinator voor de roosterdagen geeft ook aan welke vertalingen er voor die dag worden verwacht. Hij doet dat door een 'lege vertaling' aan te maken met de {-+-} knop in de rubriek Bijbelvertalingen. Hij maakt daarmee een vertaling zonder tekst, maar wel met een aanduiding van datum, boek en verzen.
=De vertaalcoördinator hoeft zelf geen nieuwe vertaling in te voeren, maar vult deze 'lege vertaling' aan door in de balk onderaan de lege vertaling te klikken op 'wijzigen' en gegevens over de vertaler en de corrector in te vullen.
=Dit resulteert in em...
Lees meer over ...een vertaling op de site zetten?
Deze site heeft 242 leden, waarvan 3 online; Bezoekers: vandaag: 57; Colofon